Zobarsti mutc

Zobârstniecîba valsts ârstçðanas vidç, pacientu skaitam, faktiski ir veselîbas aprûpes iestâde, kurai nav nodokïu tiesîbu. Tomçr, ja zobârsts vada savu praksi, tad viòð ir atbildîgs par saviem pakalpojumiem, lai norçíinâtos ar finanðu biroju un samaksâtu nodokïus par pakalpojumiem, ko norâdîjis ðis birojs.

Pienâkums novçrtçt sevi ar nodokïa nosaukumuDiemþçl tas bûtu telpâ, ja ârsti, kas veic neatkarîgu medicînisko praksi, nemaksâtu ar biroju, ja tas ir mçríis, lai radîtu apavu vai datoru tehniíi. Uzòçmçjdarbîbas izpratnç zobârstniecîbas prakse ir tâda pati kâ viena un tâ pati pakalpojumu sabiedrîba, turklât tâ bûtu jâaprçíina ar nodokïa nosaukumu. Protams, ârsti maksâ daþus atðíirîgus noteikumus nekâ kurpnieka pierâdîjums. Bet ir svarîgi, lai pacienti atcerçtos, ka viòiem ir arî ðâds pienâkums. Pçdçjo mçneðu ziòojumos tomçr redzams, ka ârsti neuzskata, ka tas ir saistîts ar nodokïu iestâdçm, tâpçc ir vçrts konsultçties ar zobârstu, lai lûgtu kvîti. Mums arî jâatceras, ka kvîts ir pamats sûdzîbai par pakalpojumu, tâpat kâ jebkura cita pakalpojuma uzòçmuma panâkumiem.

Kas ir zobârsta labâkais ieguvums?Zobârstam, kuram ir kases aparâts, bûs nedaudz mazâk pozîciju nekâ pârtikas preèu veikalâ. Viòð drukâs vairâk nekâ daþus èekus ar vienu vai diviem priekðmetiem, un viòð neizmantos vienu kases aparâtu daþu simtu reiþu dienâ, ja veikala gadîjumâ - tikai daþas vai divpadsmit reizes. Tâpçc zobârstam ir jâiegulda neliela summa, maksimâlâ vienkârðotâ un daudz pieejamâ. Ðâdu ierîci nav viegli izvçlçties, bet par laimi veikali piedâvâ plaðu modeli. Profesionâlie pârdevçji visbieþâk iesaka novitus nano e.

Mçs bieþi aizmirstam, ka privâts zobârstniecîbas birojs ir veikals kâ viss pârçjais, un zobârstam ir arî rîkojums maksât nodokli. Tâpçc mçs esam pirmie, kas parasti neredzçs pçdçjo pârkâpumu metodi. Tad tas nav precîzi, nedz arî tçrçt. Privâtâ medicîniskâ prakse ir veikals, kas ir lîdzîgs visam citam, tâ ir vienîgâ dzîve, lai palîdzçtu cilvçkiem, arî sazinoties ar pçdçjo zobârstu, tâdi paði nodokïu noteikumi kâ jebkuram citam parastam tirgotâjam, kas remontç veïas mazgâjamâs maðînas vai televizorus.