Viriedu apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri gatavojâs pârbaudît, ko dizaineri bûtu gatavojuði sezonai. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs palika tuvâkajâ detaïâ un viss noritçja gludi. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu darbâ tika izmantoti tikai paði un gaisîgi audumi ar îstâm krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar atbilstoðiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaista kâzu kleita, kas tika izgatavota galvenokârt jaunajai ceremonijai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas arî daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks noteikti dabas namos. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieks ir atkârtoti atgriezies mûsu izsolçs mûsu izsolçs, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat katras rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðogad sasniegs veikalus. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datorizçtu tirdzniecîbu, kurâ bûtu populâras apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Jûsu apìçrbu kompânija ir viens no labâkajiem apìçrbu raþotâjiem mierâ. Pilnâ reìionâ ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp lielâkâ daïa interesantâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi un pçc tam ðis zîmols rada kolekcijas saskaòâ ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir lieliska atzinîba, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs jau no rîta ir gatavas garajâs rindâs. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma rezultâti daudzu gadu garumâ ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî stûrî, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nespçj pieminçt saòemto atalgojuma spçku un atzîst, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs