Vienotas likmes lauksaimnieks ko tas nozimc

Pienâkums veikt uzskaiti, izmantojot elektronisko ierîci, finanðu iestâdes skatîjumâ divdesmit septîtajâ gadâ, attieksies uz visiem uzòçmçjiem, kas vada finanðu kampaòu un pârdod savu apmierinâtîbu un pakalpojumus uzòçmumiem, kuriem nav reìistrçtas uzòçmçjdarbîbas, un vienotas likmes lauksaimniekiem. Dzelzceïi fiskâlajâs kabatâs tiek izmantoti pakâpeniski.

Divos èetrpadsmitajâ gadâ likumdevçjs atcçla saimniecisko vienîbu izòemðanu no pienâkuma glabât elektronisku uzskaiti par vienîbâm, starp kurâm viòð norâdîja uz nopietniem noteikumu pârkâpumiem. Ðie pârkâpumi galvenokârt attiecâs uz faktiski veikto darbu apgrozîjuma nepietiekamu novçrtçðanu, lai tas atbilstu divdesmit tûkstoðu apgrozîjuma robeþai, kuras panâkumi nebija saistîti ar laimes un palîdzîbas uzskaiti, izmantojot pastkastîti un maksâjot ieòçmumus. Nozares, kuras visbieþâk pieïâva ðâda veida pârkâpumus, pçc Finanðu ministrijas domâm, automaðînu metodes, transportlîdzekïu diagnostikas stacijas, ârsti, zobârsti, frizieri un çdnîcas tika veiktas izglîtîbas iestâþu un ðo pârvaldîto iestâþu jomâs. Likumdevçjs arî apgalvo, ka visu uzòçmçjdarbîbas vienîbu apgrozîjums, kas piedâvâ pakalpojumus patçrçtâja darbam bez reìistrçtas finanðu darbîbas un vienreizçjiem maksâjumiem, bûs liels solis uz priekðu, lai palielinâtu pârredzamîbu un pievilcîbu tirgû, kâ arî ïautu patçrçtâjiem labâk izskatît un popularizçt viòu tiesîbas. Saskaòâ ar ðîs regulas ceturto noteikumu uzòçmumiem, kas sniedz pakalpojumus riepu nomaiòas, tehnisko pârbauþu un konsultantu un nodokïu konsultantu, frizieru un kosmetologu situâcijâ, bija pienâkums âtri uzstâdît kases aparâtu kopâ ar 2000. gada janvâra pirmo septiòpadsmito gadu. Ðâdos gadîjumos uzòçmçjiem, uz kuriem neattiecas îpaðie noteikumi, ir laiks, kas ir divus mçneðus kopð kases aparâta uzstâdîðanas divdesmit tûkstoðu zlotu apmçrâ.