Veidojot matu modelcdanu

Mans brâlçns îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt matus. Tajâ paðâ laikâ viòa ir iesaistîta, ka, lai padarîtu visu izskatu perfektu, viòa var kârtot vienu pîti piecas reizes, galu galâ piesaistot tai matu lokus vai ievietojot aproci. Viòa mîl skolas spçles un gatavo tos. Viòas nesen radîtâ Queen Joker bija oriìinâla un nepiecieðama perfekta frizûra un drçbes. Sâkumâ mana mâte viòâ iejaucâs ar duci siksnas ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Vçlâk ðis skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç un atkal, ne reizi. Patiesîbâ, es darîðu pârvaldîtos matus ... un tas sâkâs. Pusstunda vadîba, veidojot tâs. Viòa izskatîjâs skaista kâ nozîmîga princese. Tomçr, kad viòa ir aristokrâti, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neieskaitot pçdçjo, ka kopð montâþas sâkuma ir pagâjuðas vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti .... pilnîgi izmainîja ideju, un viòas runâ tâ skançja nedaudz lîdzîgi "nieeee, es vienkârði nevçlos, jo es neatceros princese, ko daudz viòas pakïautîbâ." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakrautus matus piepildîtas kokas celtniecîbâ. Kâzas, protams, jau agrâk izveidojusi savu matu veidoðanas izpçti, ðoreiz tâ sâka îpaði âtri. Viòas mâte no manas puses arî bija gatava bût pçc daþiem mirkïiem.

Hallu Motion

Skatît matadatu piedâvâjumu