Vannas istabas fluoresccjods

Ir liels daudzums ierîèu, kas apgaismo apgaismojumu. Ðâdu piederumu vidû ir dienasgaismas spuldzes, ko parasti sauc par luminiscences spuldzçm. Gaismas emisija tajâs galvenokârt saistîta ar elektronu emisiju alkohola un fluorescences ðíîduma sezonâ, kas rodas fosforâ.

Ðâdas izplûdes ir siltuma elektronu nozîme, un ðeit mçs runâjam par K1 un K2. Ðî procesa laikâ rodas ultravioletais starojums, kas acîm nav liels. Ðis starojums nokrît uz fosfora, un, kad tas nokrît, tas spîd spîdumu, kas mums raksturîgs. Jâatceras, ka luminiscences spuldzes veiksmîgai iedarbîbai pirms aizdedzes ir jâkarsç elektrodi. Pçc tam to sauc par karstu aizdedzi. Turklât, lai luminiscences spuldze tiktu aizdedzinâta, ir nepiecieðams starteris, drosele un kondensators.Luminiscences spuldzçs ir strobe efekts, ko sauc par mirgojoðâm gaismâm. Viòð iepazîstina ar spriedzes izmaiòâm. Ðî lielâ parâdîba parasti pieaug vietâs, kur kaut kas strauji vçrðas, piemçram, var bût dzinçjs vai darbgalds. Lai novçrstu ðo parâdîbu, jâizmanto sistçma, kas aprîkota ar divâm vai trim luminiscences spuldzçm, un pçc tam tâm jâbût piegâdâtiem ar daïçju spriegumu.Tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm ir daudz priekðrocîbu. Viòi pirmâm kârtâm izmanto ïoti maz enerìijas, un ðâdas lampas iegâde maksâ ïoti daudz, it îpaði, ja tâ parâdâs ïoti ilgu laiku vietâ - ir zinâms, ka tâ nav izslçgta. Luminiscences spuldze izmanto lîdz pat piecâm reizçm mazâk enerìijas nekâ vidçjâ spuldze.Luminiscences lampas darbîbas laiks ir atkarîgs no tâ pakalpojuma lîmeòa. Un, visticamâk, viòa dos jums daudz laika, bet, kad mçs to parasti neieslçdzam un neizslçdzam.Luminiscences spuldzes rada daudz mazâk gaismas, tâpçc tâs arî padara tâs dabiskâkas. Turklât luminiscences spuldzes ir plaði pieejamas. Jûs varat tos iegâdâties gandrîz jebkurâ veikalâ. Tie nav daudz patîkamâki nekâ tradicionâlâs dienasgaismas spuldzes, kas ir viòu galvenais trûkums.