Valsts atbalsts un uzocmuma attistibas iespcjas un draudi pdf

Cnc frçzçðana ir definçta kâ apstrâdes process, kurâ sezonâ tiek òemta îpaða materiâlu grupa no sagataves. Frçzçðanas laikâ tiek veiktas vismazâkâs materiâla ðíembas. Tiek iegûtas strauji mainîgas maðînas, kas iet ar noteiktu barîbu. Ðîs maðînas sauc par frçzmaðînâm. Visbieþâk jûs varat satikt klasiskâs frçzçðanas maðînas un frçzçðanas tehniku uz griezçja.Cnc frçzçðanas metode ir balstîta uz ierîces datora vadîbu.

Varikosette

Ir trîs galvenie frçzçðanas veidi: vienlaicîga, vadoðâ un spurgalva.Ðajâ sezonâ sejas malðana rotâcijas ass ir lîdzîgs apstrâdâtâs virsmas. Gar riòía riteòi ir naþu zobi, katram no kuriem darbojas patstâvîgi. Attiecîbâ uz virsmas apstrâdei rotâcijas frçzes rada ar taisnâm vai spirâlveida zobiem.Cnc frçzçðana nozîmç, ka frçzmaðîna satiekas vârpstâ. Rotâcijas asi iegûst perpendikulâri apstrâdâjamam izmçram. Mehâniskâ apstrâde tiek veikta caur griezçja sejas malâm.Plecu frçzçðanas laikâ frçzmaðîna grieþas pa vertikâli apstrâdâjamo virsmu. Ja tiek apstrâdâtas slîpas virsmas, griezçjs var bût nedaudz slîpi. Materiâlu ir iespçjams uzvilkt arî uz malâm, tiklîdz frçzmaðînai ir pirmie zobi.Atkarîbâ no apstrâdâjamâ materiâla veida tiek izmantotas daþâdas frçzçðanas iekârtas. Sejas frçzmaðînas grieztas sâniski un priekðâ. Disku griezçji sagriezti uz sâniem. Bâzes saòem slîpi zobus, kas mainâs rievâ. Rezultâtâ mikroshçmu evakuâcija ir praktiska. Leòíveida griezçji grieðanas malas ir iestatîtas daþâdos leòíos.