Vakuuma iepakojums

Vai esat kâdreiz domâjuði, cik daudz daþâdu baktçriju un mikroorganismu atrodami uz çdiena, ko mçs çdam katru dienu? Viss caur pârtikas produktu iepakoðanas, uzglabâðanas un piegâdes veidu. Ja raþotâji nespçja ietaupît savu iepakojumu, jautâjums bûtiski mainîtos.

Ierîces, kas ir obligâtas iepakoðanas procesâ, neapðaubâmi ir vakuuma iepakoðanas iekârtas. Pateicoties viòiem, dzîvîba transportçðanas laikâ tiek uzglabâta pret piesâròojumu, bet arî ïauj pagarinât pârtikas derîguma termiòu. Paðreizçjie çdieni ir ïoti neapstrâdâti lietoðanai, tie ir arî populâri un mazâk ârkârtas. Iepakojuma laikâ gaiss tiek iesûknçts mehâniskâ darbnîcâ, un tad iepakojums ir noslçgts. Ðâdas ierîces nepalielina laiku, kas nepiecieðams paða produkta iepakoðanai. Vakuuma iesaiòoðanas maðînâm ir arî tiesîbas pagarinât lîguma termiòa beigu datumu, ar kuru patçrçtâji to novçrtç. Ar tiem produktus var uzglabât lielveikalos vai noliktavâs. Jebkuram pârtikas raþoðanas uzòçmumam vajadzçtu pieprasît izmantot ðos instrumentus. Sanitârie noteikumi skaidri reglamentç patçriòam paredzçto produktu pareizu iepakoðanu. Ir vçrstas gan rûpnîcu, gan veikalos raduðos materiâlu izlases veida pârbaudes. Pastâv ievçrojamas sankcijas par noteikumu neievçroðanu. Daudzas reizes grûtâk nekâ vakuuma iepakoðanas maðînas pirkumu grozs. Ðajâ kontekstâ visiem uzòçmumiem, kas neievçro noteikumus, jâjautâ sev, vai òemt vçrâ ðâdus riskus. Saskaòâ ar ðo piezîmi viòiem bûtu vairâk jâpievçrð uzmanîba veselîbai un daþreiz arî cilvçkiem. Nepareizi iesaiòoti pârtikas produkti var izraisît daudzas lielas slimîbas, un pçc tam summa, ko izraisa baktçrijas un mikroorganismi, kas izdalâs uz dzîvi izplatîðanas procesa laikâ. Patçrçtâjiem par citu droðîbu jâpârbauda arî tas, vai iegâdâtâs sekas ir pareizi iepakotas.