Vakuuma iepakojums olecko

Iepakojums tiek izmantots galvenokârt pârtikas uzglabâðanai un aizsardzîbai pret pasliktinâðanos, piemçram, vakuuma iesaiòoðanas maisiòi vai speciâlie konteineri.

Somas tiek nodotas metinâtâjiem, kas nodroðina, ka uzglabâtais pârtikas produkts saglabâ to svaigu ilgu laiku un tâ glabâðanas laiks bûs daudz ilgâks. Turklât ðâdi iepakojumi ir izturîgi pret plaisâm un arî daudz saspringtu. Tie sastâv no labiem materiâliem, kas nemaina uzglabâto pârtikas produktu garðu vai îpaðîbas. Starp vakuuma iepakojumiem var izðíirt vienu un vairâkus universâlus maisiòus.Noliktavâs un noliktavâs ar pârtiku bieþi izmanto vienreizçju iepakojumu ar atðíirîgu biezumu, kurâ tiek glabâti tâdi materiâli kâ siers, kûpinâta gaïa, desas un, galvenokârt, zivis un íermenis. Ðâdu maisiòu izmantoðana ir papildus, tikai panâkot vakuuma iesaiòoðanas maðînu, kas iesûc gaisu un aizzîmogo ðuves. Viss process izskatâs ðâdi: no ruïïa ir nepiecieðams nodalît maisâ daïu labâ izmçrâ konkrçtam produktam, kas ir sajaukts uz sâniem, ielieciet pârtiku, un tad tiek pievienota jauna lapa. Ðâdas piegâdes tiek piegâdâtas nevis pârtikas rûpniecîbas vajadzîbâm, bet arî mâjsaimniecîbâm.Atkârtoti izmantojamu iepakojumu, atðíirîbâ no vienreizlietojamâm kârbâm, kuras nevar pilnîbâ izmantot, var izmantot lîdz pat piecdesmit reizçm. Tas ir saistîts ar îpaða gaisa sûkòa sûkòa izmantoðanu. Ðâdas somas ir populâras, jo îpaði mâjas kastçs, un tâs ir paredzçtas daþâdu veidu pârtikas produktu uzglabâðanai ledusskapjos, saldçtavâs, bet vienlaikus tâs var pievienot cepðanai. Tie arî dod iespçju ietaupît laiku, gatavojot pârtiku, jo tie saîsina produktu marinçðanas procesu vairâkas reizes, piemçram, marinçtas gaïas ievietoðana ðâdâ maisâ, pçc apmçram divdesmit minûtçm, krâsns ir svarîga.Vakuuma iepakojums lieliski aizsargâs pârtiku ar nosacîjumu, ka tiek ievçroti pamatnoteikumi. Nepiecieðams iekapsulçt nelielu pârtikas devu unikâlâ iepakojumâ un pirms pârtikas ievietoðanas, nomazgâjiet rokas vai novietot vienreizçjâs lietoðanas cimdus. Tas novçrsîs baktçriju iekïûðanu iepakojumâ.