Vakuuma iepakodanas madina

Vakuuma iepakoðanas iekârtas var izmantot gan rûpnîcâs, gan jaunos uzòçmumos. Tie ïauj iepakot pârtiku tâ, lai patçrçjamie produkti bûtu pçc iespçjas ilgâki. Vakuuma iesaiòoðanas maðînas (ko bieþi sauc par iesaiòotâjiem ir ierîces gaisa novadîðanai no folijas iepakojuma iekðpuses un hermçtiskas noslçgtâs plombas noteikðanas. Katrs iepakotâjs, neatkarîgi no tâ konstrukcijas, ir aprîkots ar pârspîlçjumu un teflona pârklâjumu.

Ðâdas ierîces cena ir aptuveni tûkstotis zlotu. Blîvçðanas stieòa garums ir aptuveni trîsdesmit pieci centimetri. Ierîcei parasti ir divas funkcijas: maisiòu iepakoðana un noslçgðana un vakuuma tvertòu, pudeïu koríu, vâku aizvçrðana, izmantojot pielikumu. Ieteicams lietot maisiòus ar R-vac, E-vac vai biezâku grupu, gludu maisu izmantoðana ir iespçjama ar plçvi, kuras biezums ir 120 mikroni. Ierîces svars ir aptuveni èetri kilogrami. Korpusu izraisa parasti augstas kvalitâtes plastmasas vai nerûsçjoðais tçrauds. Vidçjais dzîves ilgums ir aptuveni piecpadsmit gadi. Tîkla spriegums ir aptuveni divi simti trîsdesmit volti, un jauda ir aptuveni èetri simti W. Kopumâ trauka veiktspçja ir ïoti augsta.Maðînas darbîba ir pieejama un viegla. Ir iespçjams uzpildît lîdz tûkstoðam ðuvju rindâ bez ierîces pârkarðanas. Tas ir veidots un paredzçts maðînas un maðînu daïu profesionâlai uzglabâðanai. Sûknim vienmçr ir lieliska lodîðu gultòu klase. Daþas ierîces var veikt ðo digitâlo displeju.Lietotâji bieþi saskaras ar jautâjumu, vai izvçlçties ventrikulâru vai kameru. Iekðzemes lietojumprogrammu un vidçja lieluma veikalu gadîjumâ, ja vienreizçjs iepakojums ir vairâki desmiti produkti, iepakojuma maðînu bez iepakojuma izvçle bûs piemçrota. Arî gadîjumâ, ja nepiecieðams iepakot lielas formas izstrâdâjumus (piemçram, kûpinâtas zivis, lielâkas darbîbas iespçjas nodroðinâs iepakojams iepakotâjs (bez izmçra ierobeþojumiem - iespçja izmantot plçvi.Ja ir nepiecieðams iepakot vairâkus desmitus produktu dienâ vai vairâk (veikali, virtuves, çdinâðanas uzòçmumi, raþotnes, kameras iepakoðanas iekârta darîs darbu viegli un somas bûs ïoti lçtâkas.