Ugunsgrcka dzcdana no gaisa

Mçìinot dzçst ugunsgrçkus, daudzi cilvçki refleksîvi sasniedz ûdeni. Tad ir arî acîmredzamâkais ugunsdzçsîbas lîdzeklis. Tomçr ugunsdzçsçji, ugunsdzçsîbas speciâlisti ne vienmçr pârspîlç to. Ugunsdzçsîbas lîdzekïa izvçle ir nepiecieðama no degoða materiâla.

Putu ugunsdzçsîbaPutu ugunsgrçks, piemçram, benzîns vai alkohols, ugunsgrçku laikâ labi nodziest. Putu nevar izmantot, lai nodzçstu degoðos sârmu metâlus vai elektriskâs iekârtas, un visu, ko tas saka ar ûdeni. Mainot ugunsdzçsîbas pulverus, tas ir vispusîgâkais pielietojums.Atkarîbâ no to sastâva tâs var izmantot gandrîz visu svarîgo materiâlu dzçðanai. Ugunsdzçsîbas gâzes, no kurâm lielâkâ ir oglekïa dioksîds, ir ugunsgrçks no akmeòoglçm, koksa un sçra, kâ arî tâdiem metâliem kâ kâlijs, nâtrijs, kalcijs, dzelzs un cinks. Un ûdens lieliski saskaras ar vienkârðu likteni, saskaroties ar svarîgâm organiskâm izcelsmes struktûrâm, kâ pierâdîjums, koks, papîrs, ogles, salmi.

Drivelan UltraDrivelan Ultra. Labākās un visefektīvākās erekcijas tabletes

Ugunsdzçsîbas vai tvaika ugunsdzçðanas metodeLîdzîga apstrâde kâ ûdenim ir tvaika kâ ugunsdzçðanas metode. Ðo produktu degðana var bût veiksmîga. Galvenâ atðíirîba starp tvaiku un ûdeni ir tâ, ka ûdeni var izmantot brîvâ telpâ, un pâris noteikti ir atseviðíâs telpâs, kuru tilpums nepârsniedz 500 kvadrâtmetrus. Pilnîgâkâs telpâs tvaika darbîba ir neefektîva. Lai nodzçstu ugunsgrçkus, ir nepiecieðams ne tikai zinât, kâdas ugunsdzçsîbas vielas ir piemçrotas otrâm vielâm, bet arî patiesîbas par to iegûðanu un nodoðanu ugunsgrçka zonai.