Ugunsdzcsibas wot

Ugunsgrçki var tikt dzçsti vairâkos veidos, bet viss ir atkarîgs no otriem faktoriem. To vidû ir degoðu materiâlu apmaiòa, tâs daudzums un sadrumstalotîba un uguns îpaðîbas. Vieta atceras vairâk laika, kas pagâjis kopð ugunsgrçka sâkuma. Kâdâs situâcijâs ûdens notecçs?

Tvaika ugunsgrçka dzçðana ir ûdens dzçðana, kas attiecas uz uzliesmojoðu gâzu atðíaidîðanu degðanas telpâ, vienlaikus ierobeþojot skâbekïa koncentrâciju lîdz cenai, kurâ sadegðana kïûst neiespçjama. Skâbekïa koncentrâcija, kurâ tiek kavçts sadegðanas process, notiek tikai 35% ûdens tvaiku koncentrâcijâ gâzes un tvaiku maisîjumâ degðanas zonâ. Ir arî vçrts piebilst, ka labâkie ugunsdzçðanas rezultâti tiek risinâti, izmantojot piesâtinâtu tvaiku, kas tiek dota spiedienâ no 6 lîdz 8 atmosfçrâm.Ugunsgrçks, kas notiek slçgtâs telpâs, kuru tilpums ir aptuveni 500m3, visbieþâk prasa dzçðanu ar tvaiku. Kur ugunsgrçku dzçðanai visbieþâk tiek izmantoti ûdens tvaiki? Bez ðaubâm, uzliesmojoðu materiâlu un koka þâvçtâju þâvçðanas telpâs putas ir nemainîgas. Tvaiku izmanto papildus, lai aizsargâtu ugunsgrçkus naftas produktu sûknçðanâ, lai aizsargâtu vulkanizâcijas katlus, rektifikâcijas kolonnas vai aizsargâtu kuìu ugunsgrçkus. Tiek pârbaudîta tvaika dzçðana un ugunsgrçku dzçðana ðíidrumos, kuru temperatûra ir vismaz 60 ° C. Ir vçrts zinât, ka ugunsgrçka dzçðana vai aizsardzîba pret ûdens tvaikiem bûs ârkârtîgi noderîga, jo plânâks ðíidruma uzliesmoðanas punkts. Gâzes ugunsgrçku gadîjumâ arî ûdens tvaiki ðíiet noderîgi, bet noteikti ir slçgtâs telpâs ar zemu kubikmetru. Turklât ûdens tvaiki joprojâm tiek izmantoti cieto priekðmetu, piemçram, elektrisko vai datoru rîku, ugunsgrçku dzçðanai.Ir vçrts atcerçties, ka tvaika kâ ugunsdzçðanas metode, visticamâk, netiks saistîta ar lielâm telpâm. Un ne tikai. Ûdens tvaiku nedrîkst apstrâdât gadîjumos, kad nepiecieðama liela dzesçðanas iedarbîba. Turklât pâri netiek izmantoti un dzîvokïos, kur tas, iespçjams, rada cilvçku iekïûðanu tajâs.Tomçr ûdens tvaiku izmantoðana nedrîkst aizmirst par droðîbu. Ûdens tvaiki ir vide, kuru var âtri sadedzinât. Ugunsdzçsîbu ar tvaiku ierobeþo arî virsmas migloðanas un gaisa mitruma risks.