Udens separators

Putekïu savâcçji, iespçjams, ir interesantâkâ industriâlo ierîèu grupa. Pateicoties lietojumprogrammu klâstam, tie spçj attîrît mehânisko tehnoloìiju, izmantojot attîrîðanas sistçmu un izmantojot saspiestu gaisu.Rûpnieciskie putekïu savâcçji ir putekïu savâcçji, kas pielieto praktiski jebkurâ nozarç, kur pastâv problçma ar piesâròoto gaisu, kas nonâk raþoðanas procesâ.

SpartanolSpartanol Efektīvs veids, kā pārvērst taukus muskuļu masā

Ïoti populâri tâ dçvçtie putekïu savâcçji, kas ir îpaði paredzçti koka un mçbeïu daïai, lieliski realizç savu personu un citu putekïu, piemçram, plastmasas, makulatûras utt., Ieguvi. visas raþoðanas zâles, kâ arî vieglas stacionâras porcijas, ko atseviðíi izmanto konkrçtâm maðînâm.Rûpnieciskie putekïu savâcçji ar maziem izmçriem (tâ sauktâ kasetne ir papildu veida gabali, kas bûtu jâraksta. Neskatoties uz to salîdzinoði mazo izmçru, tâm ir liela filtrâcijas telpa. Viòi apsprieþas ar veco un zemo putekïu paraugpraksi. Tâpat kâ kaseðu putekïu savâcçji, kas strâdâ ar zemu putekïu koncentrâciju.Lielâkas ierîces (piem., Cikloni var atrast pielietojumu, jo îpaði tehnoloìijâs, kurâs tâs nodroðina lielu daïu erozijas putekïu, piemçram, enerìçtikâ, brîvo bûvmateriâlu darbâ, koksa rûpniecîbâ, lieðanas rûpniecîbâ, ogïu rûpniecîbâ utt.Tie var palîdzçt sprâdzienbîstamâ vidç, kas nozîmç, ka tie tiek veikti kopâ ar ATEX padomu. Galvenie izmantojumi bija zâìskaidas, koka skaidas, putekïu slîpçðana ar citu materiâlu kârtiem, tâ saukta. eïïas migla, metinâðanas dûmi utt.Jaunâkajiem filtru putekïu savâcçjiem ar modulâru dizainu ir raksturîgs spçcîgs siluets un daudzfunkcionâla funkcionalitâte. Ir iespçjams izmantot daþâdus veidus attiecîbâ uz to apstrâdi, filtru uzmavu iztukðoðanas un tîrîðanas metodi.Nozîmîga loma ir rûpnieciskajiem putekïu savâcçjiem: tie ïauj uzturçt sistçmu un higiçnu raþoðanas zâlç, savukârt ziemâ recirkulâcijas kârtîbâ, lai atgûtu siltu gaisu.