Transportlidzekiiem aktiviem vai saistibam

Ceïu riteòbraukðana ir tipisks transporta lîdzeklis, kas, neskatoties uz visu, kas ir daudz sporta un sadedzina daudz kaloriju, ir vçlams çrts velosipçdu uzturs. Tas ir arî ideâls veids, kâ sievietçm, kuras plâno zaudçt daþus papildu kilogramus. Tomçr cilvçkiem, kuri vçlas, lai velosipçds bûtu tikai kâ transports vai hobijs, îpaða uzmanîba jâpievçrð çdienkartei, lai velosipçdu ceïojumi nebûtu pârâk tâlu. Tâlâk ir sniegti daþi padomi, kas palîdzçs cilvçkiem, kuri brauc ar lielu attâlumu, ar velosipçdu. Ðeit ir riteòbraukðanas diçta iesâcçjiem velosipçdiem:

Brokastis.Nav iemesla, ka brokastis ir vissvarîgâkâ maltîte dienas ritmâ. Tas ietver uzdevumu dot mums spçku pârçjai dienai, un atlikuðâs maltîtes papildina ðo enerìiju. Lieliska pieeja bûs, inter alia, musli, pievienojot banânus un rozînes vai zupu ar nûdelçm (al dente.Snack.Izceïas ar velosipçdu, tas ir patieðâm labi rûpçties par garðîgu uzkodu, kas dos mums spçku un pçkðòu badu. Svarîga sastâvdaïa ir vienkârðie ogïhidrâti, tâpçc nobrieduðu banânu vai sviestmaiþu ar ievârîjumu un medu izmantoðana. Runâjot par dârzeòiem, interesants risinâjums bûs tomâti un sarkanie pipari.Vakariòas.Pçc intensîvas braukðanas mçs varam bût spçcîgs bads. Tomçr nevajadzçtu pârspîlçt dzîvi tikai pçc fiziskâs nodarbîbas. Tiklîdz jûs ieradîsieties no velosipçdu brauciena, viss, kas Jums nepiecieðams, ir apelsînu sula vai graudaugu bârs (piemçram, Corny. Mçs sçþam pie pilnas vakariòas un vçlâk, kad atpûðamies pçc piepûles.Mitrinâðanu.Cilvçki nedrîkst aizmirst par pareizu íermeòa mitrinâðanu. Vissvarîgâkais ir dzert pietiekami daudz ðíidrumu pirms doðanâs uz velosipçdu. Visinteresantâkâ pieeja bûs tieði ûdens, iespçjams, sportistiem dzîvos ar enerìijas dzçrieniem. Jums ir arî jâdomâ, ka kâdam ir nepiecieðams apmçram 2 litri ûdens dienâ (attiecîbâ pret seju un íermeòa svaru, un iespçjamâs dehidratâcijas sekas, jo îpaði fiziskos apstâkïos, nekavçjoties samazinâs mûsu sniegumu, mçs jûtam nespçku un enerìiju.

Velosipçdu uzturs, kas satur manas ieviestâs ietekmes, nav parasts çdiens, gluþi pretçji. Tomçr nevajag pârçsties! Un sievietçm, kuras ir ieinteresçtas izvçlçties vispiemçrotâko velosipçdu diçtu, mçs iesakâm tikties ar dietologu, kurð izvçlçsies mums çdinâðanas veidus tâ, lai vecais bûtu mums vispiemçrotâkais, nevis statistikas personai.