Tirs gaiss 2015

Katru dienu, arî blokâ, kâ arî raþoðanâ, mçs ieskauj daþâdi ârçjie faktori, kas tiek izmantoti vietçjâ mâjokïa un vitalitâtes idejai. Papildus pamata atlaiðanai, piemçram, atraðanâs vieta, temperatûra, vietas mitrinâðana un tamlîdzîgi, mçs turpinâm radît daþâdas gâzes. Gaisa, ko elpojam, nav pilnîgi tîrs, bet otrâ pakâpe ir piesâròots. Pirms piesâròojuma putekïu situâcijâ mçs ceram apstâties ar maskâm ar filtriem, lai gan gaisâ ir arî citi piemaisîjumi, kas bieþi vien nav viegli pamanâmi. Jo îpaði tiem ir pakïauti indîgi dûmi. Viòu pazîðana ir vissvarîgâkâ, jo ir tâdas sugas rîki kâ toksisks gâzes sensors, kas parâda daïiòas no atmosfçras un informç par to klâtbûtni, pateicoties kurai tas brîdina mûs par briesmâm. Diemþçl ðî bîstamîba ir prasîga, jo daþas vielas, kas liecina par oglekïa monoksîdu, ir bez smarþas un bieþi vien to uzturçðanâs gaisâ rada nopietnus veselîbas vai nâves bojâjumus. Papildus oglekïa monoksîdam tie ir bîstami mums un citiem faktoriem, ko sensors var noteikt kâ sulfâta pierâdîjumu, kas pilnâ koncentrâcijâ ir noslçpumains un izraisa momentâno ðoku. Vçl viena toksiska gâze ir oglekïa dioksîds, kas ir identiski bîstams, kâ arî amonjaka - gâze, kas notiek sfçrâ, lai gan tâ ir ievçrojama koncentrâcija darbiniekiem. Indîgo elementu detektori cer arî atrast ozonu un sçra dioksîdu, kuru ðíidrums ir bîstamâks par laika apstâkïiem un saglabâ vçlmi âtri aizpildît zemi pie zemes - no paðreizçjâs sajûtas tieði tad, kad mçs esam pakïauti organizçt ðo pamatu, mums vajadzçtu dot sensorus sapòu vietâ lai viòð varçtu sajust draudus un informçt mûs par viòu. Citas bîstamas gâzes, ko detektors var veikt kopâ ar mums, ir kodîgs hlors un ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds, un viegli ðíîst ûdenî, bîstamâ ûdeòraþa hlorîdâ. Kâ iespçjams, jâinstalç toksisks gâzes sensors.