Tehnoloiiju attistiba un ekonomikas izaugsme

Mûsdienâs, kâ arî tehnoloìiskâ attîstîba, lîdz ðim neiespçjamas darbîbas ir reâlas. Viss pateicoties milzîgajam progresam, kas tiek veikts nakti mûsu acu priekðâ.

Neviens nav pârsteigts par sarunâm, kas veiktas, izmantojot mobilo tâlruni - ba - paaudzçm, kas dzimuðas iepriekðçjos desmit gados, mobilâ tâlruòa trûkums ir kaut ko ïoti grûti iedomâties. Tâdçjâdi ðis pamatiniciatîvs parâda Polijâ pastâvoðo transformâciju.

Diet StarsDiet Stars Efektīvs un ļoti garšīgs veids, kā zaudēt svaru

Tomçr tehnoloìiskâ attîstîba nozîmç arî vçl arvien novatorisku ikdienas dzîves ierîèu raðanos, kâ arî pakâpenisku to, kas jau sen ir uzlabojies. Iespçjams, tas ir gadîjums, kad kamera ir zinâma jau daudzus gadu desmitus. Ðobrîd ðâda veida audiovizuâlo iekârtu tendences nosaka to pakâpeniskas miniaturizâcijas tendences. Tad tas pirmâm kârtâm tiek darîts, lai palielinâtu to lietoðanas çrtumu, lai tie bûtu noderîgâki neatkarîgi no brîþa.

Miniaturizâcija, kurai ne visi pievçrð uzmanîbu, un arî tam ir savs individuâlais elements - tas var apdraudçt mûsu privâtumu. Kâdâ veidâ - jautâjoðs skepticists. Labi, piemçram, uzstâdot kameras dzîvokïos, ko mçs neuzskatîtu par iespçju iekïaut tajos attçla ierakstîtâjus.

Mikroskopu kameras, jo mçs jau esam nonâkuði ðâdâ miniaturizâcijas stâvoklî, tie var bût mazâki par galvu. Pateicoties tam, tie rada pateicîgu instrumentu kvazi spiegoðanai. Tieði par vidçjo, pelçko cilvçku viòð iet kâ daiïliteratûra. Tomçr, ja mçs òemam vçrâ iespçju reìistrçt ðâdu kameru ar ðâdu kameru, ieinteresçtâs personas nevçlas, lai kâds uzzinâtu par tâs izveidi, tad uz visu hipotçzi attiecas atðíirîga gaisma.

Tâpçc mikroskopiskâ attçlu reìistrâcija var bût vismaz ekonomiska izlûkoðana, skatoties uz laulâto, kas tiek turçts aizdomâs par neticîbu, vai, visbeidzot, uzraugot sistçmu noteiktâ vietâ kâ alternatîvu uzraudzîbu. Nav iemesla izmantot mikroskopu kamera bûs noderîga ierîce attçlu ierakstîðanai, ja vien tradicionâlâ kamera nav iespçjama.