Taksometru finandu birojs

Sâkumâ ir vçrts pieminçt, kas ir kases servisa pakalpojums: kases aparâta fiskalizâcija, nepiecieðamâs tehniskâs pârbaudes, visi plankumi, kas izgatavoti garantijas secîbâ un pçc garantijas perioda, un nepiecieðamâs apkopes. Turklât fiskâlais kasieris ir atbildîgs par ierakstiem par pakalpojumu sniegðanu un paziòo par kases aparâta fiskalizâciju ASV.

Kases aparâti saviem klientiem piedâvâ papildu pakalpojumus: apmâcîbu kases servisa jomâ, kâ arî piezîmi lîdzîgos tirdzniecîbas nosaukumu un PTU tarifu plânojumos.

Nepiecieðamo tehnisko pârbauþu laikâ servisa tehniíis veic ðâdas darbîbas:- izvçrtç kases aparâta zîmogu stâvokli un to sinhronizâciju ar subtitriem servisa mâkslas un pakalpojumu dokumentâcijâ, \ t- pârbauda kases programmu, tâs iespçju, vienoðanos ar ierakstiem kases pozîcijâ un pakalpojuma dokumentâciju, \ t- pârbauda kases aparâta darbîbas pareizîbu, jo îpaði nodokïu dokumentu izsniegðanas jomâ, \ t- izvçrtç kases aparâta mâjokïa, fiskâlâs atmiòas, pamata kuìa un fiskâlâ elementa stâvokli atbilstoði bûvniecîbas sarakstiem, \ t- pârbauda patçrçtâja displeja pareizîbu,- pârskata rezultâts kopâ ar atrunâm servisa mâkslâ.

nieki:1. Nepiecieðams arî nepiecieðamais tehniskais pârskats, kad kases lietotâjs pârtraucis savu darbu vai nezinâmu iemeslu dçï pârtrauca apgrozîjuma reìistrçðanu kasç, bet nav reìistrçjis kases aparâtu.2. Tehniskâs pârbaudes secîbâ, pirmkârt, ðie kases aparâta bûvniecîbas fakti, kas ir atbildîgi par apgrozîjuma reìistrçðanu un kuru nepareizâ dzîve var ietekmçt îso nodokïu aprçíinu. Tâpçc pârskata laikâ servisa tehniíis nepieprasa defektus, kas nonâkuði kases aparâta darbîbâ, viòð nepârbauda sevi vai citus ierîces elementus, piemçram, mehânismu, kas ir atbildîgs par drukâðanu, elektroapgâdi - tie darbojas labi. Protams, lietotâjs var lûgt servisa tehniíi pârbaudît kases aparâta statusu un paziòot bojâtos priekðmetus, bet tie bûs tâdas paðas funkcijas, kas veiktas ârpus tehniskâs pârbaudes.