Smidzinadanas putekiu savaccjs

ES ATEX direktîvas galvenais mçríis ir samazinât risku, ka ierîce tiek izmantota sprâdzienbîstamâs zonâs. Ierîèu izmantoðana ðâdâ telpâ var palielinât sprâdzienu, un tâdçï tâ nekavçjoties rada ârkârtîgi nopietnu apdraudçjumu.Ierîcçm, kas var strâdât ðâdâ zonâ, izmantojot to konstrukciju un materiâlus, no kuriem tie ir uzbûvçti, bûtu jâveic atbilstoði apstâkïi.

Putekïu savâcçji ir trauki, kas satur lietoðanu visâs rûpniecîbas nozarçs, kur jums ir jâtîra visi putekïi pçc raþoðanas. To lietoðanas rezultâtâ viòi bieþi strâdâ vietâs, ko apdraud sprâdzieni. Un ðâdas ierîces tiek raþotas saskaòâ ar visu informâciju.Atex putekïu savâcçjs tâpçc nav brînums, kâ putekïu savâcçjs kopâ ar galvenajiem ES standartiem ir sprâdziendroðâ versijâ.Plaðs putekïu savâcçju klâsts ïauj katram lietotâjam izvçlçties pareizo trauku savâm vajadzîbâm. Moduïu filtri ir noderîgi koka un mçbeïu jomâ, putekïu savâcçji tiek novadîti liesâs un smalkâs putekïos, rûpnieciskajâ filtrâcijâ tiek izmantoti kofferu putekïu savâcçji ar zemu ðíidrumu koncentrâciju.Putekïu savâcçji ar savu jaudu un individuâlajiem izmçriem ir ïoti atðíirîgi, pârliecinâti par jauniem un maziem, kâ arî otrs ir liels aprîkojums, kas pastâvîgi atrodas zâlç ar lielâm sûkðanas piedurknçm.Jaunâs ATEX ierîces ir, piemçram, Eko-Filtr filtra putekïu savâcçjs, kam ir modulâra konstrukcija, tâ ir daudzfunkcionâla, jo ziemas sezonâ, cirkulçjoðâ gaisâ, telpâ ir nepiecieðams ievadît siltu gaisu.Ðâda veida iniciatîva tirgû ir ïoti labi pazîstama, un tâdas ierîces kâ putekïu savâcçji ir ïoti noderîgas ierîces plaðâs raþotnçs, palîdz uzturçt tîrîbu, tâs ir viegli tîrâmas, nodroðinât tîru un sareþìîtu gaisu un neapdraudçt veselîbu un bût darbiniekiem .Izgatavotas no sprâdziendroðâm tçmâm, tâs ir droðas ierîces, tâs ir dabiskas un novçrð vidi.Tîrîðanas metodes ar ðâdiem instrumentiem ir saspiests gaiss vai vibrâcijas mehânisms, abas metodes darbojas labi.Putekïu savâcçji tîru un telpas ar íimikâlijâm.