Slipctajs lidlu

Man Pride

Mçs visi vçrtçjam instrumentus un organizâcijas, kas katrâ ziòâ palîdz mums mûsu pozîcijâ vai vismaz vienkârðot mûsu darbu. Dzçrieni no ðâdâm ierîcçm, kas atvieglo darbu kâdam, ir burvis griezçjs. Var teikt, ka ir piemçrota çdinâðanas iekârta, kas nepiecieðama jebkurâ çdinâðanas iestâdç, jebkurâ veikalâ, kâ arî mâjsaimniecîbâs.

Daþâdu produktu grieðanaIr grûti iedomâties pârtikas preèu veikalu, kuram nav ðâdas iekârtas. Paðreizçjâ paaudze nepçrk aukstos gabalus vai sieru uz kilogramiem, jo tai nav tâdas vajadzîbas, jo veikali nepârtraukti iesaka daþâdus ðos efektus. Tâpçc bûtu bezjçdzîgi pirkt bûtisku pârtikas produktu saturu, tâpçc, kad tas palika PRL sezonâ. 310p burvju griezçjs nodroðinâs âtru apkalpoðanu lielam skaitam patçrçtâju, kas savâkti noliktavâ. Tas sagrieþ produktu simetriski ðíçlçs, kas izskatâs ïoti pievilcîgi. Ðíçres tiek piedâvâtas daþâdu pârtikas produktu grieðanai. Jûs varat to izmantot, lai sagrieztu mîkstos produktus, kâ arî vidçju mîkstumu un pat cietu vai sausu. Visi sagriezti atbilstoði patçrçtâja vçlmçm, jo grieðanas biezuma izmaiòas ir tieðas un lielas.

Viss vçlas no naþaGrieðanas efektivitâte ir atkarîga no naþa asuma. 310p slîpmaðîna savâ konstrukcijâ ir asinâtâjs, kas palîdz asinât nazi. Grieðanas nazi vada motors ar târpu pârnesumiem. Tâdçjâdi slîpmaðîna efektîvi nogrieþ produktu lîdz vienâdâm ðíçlîtçm lîdz 16 milimetriem. Ðis rîks ir populârs darbîbâ un estçtikâ. Grieðanas laikâ nav nepiecieðams presçt sagrieztu pârtikas produktu, jo tas rada smagumu. Grieþot, viss, kas Jums jâdara, ir pârvietot baroðanas tabulu, izmantojot galda rokturi. Iekârta ir ïoti tîra un piedod veselîbai, jo visi tâs elementi, kas ir pazîstami ar sagrieztu pârtiku, ir izgatavoti no nerûsçjoðâ tçrauda. Kas ietekmç, ka nav nekâdu iespçju, ka rieksti tiks veidoti uz ðíçlîtçm. Visi grieðanas maðînas elementi ir aizsargâti pret koroziju, un ir svarîgi to tîrît bez bailçm par savu veselîbu. Tâ ir arî lieliska iespçja izjaukt griezçju.