Slicer nicer dicer atsauksmes

Titan gelTitan gel Labākais neinvazīvs veids, kā palielināt dzimumlocekļa izmēru

612p burvju griezçjs ir spçcîgs aksesuârs visu veidu çdienu grieðanai. Tas ir noderîgs arî tâdu mîksto produktu apstrâdei kâ daþi dârzeòi, kad un daþiem lîdzîgiem sieriem. Labi pasâkumi un smalka izstrâde nodroðina ilgstoðu un bezrûpîgu darbîbu. Maðînas izbûve iegâdâs dzîvokli par to skaidrîbu un visu sanitâro ieteikumu darbîbu. Pakalpojums pats par sevi ir bezsamaòâ un vienkârðs, lai jauno viesi varçtu âtri pielietot ðodienas pienâkumos.

612p burvis slîpmaðînas tehniskie parametri ir:- izmçri 635 x 500 x 495 mm- droðîbas klase ir IP33- ierîces svars 39 kg- grieðanas biezums no 0 lîdz 28 mm- 300 x 250 mm baroðanas galds- 250 W dzinçja jauda- naþa asmens garums 300 mm

Griezçjs ir izgatavots no divâm versijâm.Standarta versija ir aprîkota ar starta apturçðanas pogâm un automâtisku naþu noòemðanas mehânismu, kas rada problçmas ar baroðanas spriegumu konstrukcijâ.Burvju griezçjs ir aizsardzîba pret nejauðu ieslçgðanos. Traukâ esoðais sensors atklâj naþu aizsargu nepareizu uzstâdîðanu. Pateicoties tam, nav papildu secinâjumu, kas nodroðinâtu operatoru.Ikdienas uzturçðana nav sareþìîta un papildus, lai izveidotu îsâ laikâ. Viss, kas jums jâdara, ir tîrît trauku ar pârçjo efektu, piemçram, taukus vai drupatas pçc darba. Visus elementus, piemçram, paplâti, naþu pârsegu, var âtri demontçt un nav nepiecieðams izmantot nekâdus instrumentus pçdçjam.Slîpçtâjs strâdâs gan zemâkos uzòçmumos, gan vidçjos uzòçmumos, kur produktu pârstrâde ir zema.612p burvju griezçja cena ir gandrîz PLN 4500 bruto.Slîpçtâjs ir atbildîgs par ðîm rezerves daïâm par zemâm cenâm. Ierîce ir aprîkota ar daudziem elementiem, kurus var aizstât ar iznîcinâðanu vai neveiksmi.Tas samazinâs modeïa ilgo kalpoðanas laiku.