Slicer fac

Visi cilvçki ir milzîgi. Sabiedrîbâ mçs esam grupa, kas ir daïa no vispârpieòemta kopuma. Mums ir raksturîgas daþas lîdzîbas, kopçjas idejas par dzîvîbas sfçras tâlâko veidu, mums ir saistîba ar to paðu tradîciju un vçsturi. & Nbsp; Tomçr tas nenozîmç, ka cilvçki ir vienâdi. Vîrieðu kopiena ir liela grupa, kas ir nepârvaldâmu, pilnîgi individuâlu cilvçku izvçle. Visiem standartiem ir lielâka vai mazâka ideja par sabiedrîbas vispârçjo darbîbu, katra galva mazâkâ vai lielâkâ kârtîbâ veicinâja visas ìimenes vçstures apmaiòu.

tablešu klasifikācija muskuļu masai

Cilvçki ir atseviðíu indivîdu kolekcija, kam tomçr ir kopîgas kopîgas daïas, kuras parasti var raksturot kâ vispârpieòemtu morâlo normu un darbîbu kopumu. Bet ko sagatavot, ja skolâ parâdâs cilvçki, kas atðíiras pçc diametra? Ko viòi raksturo? Vai atðíirîba mûsdienu gadîjumâ ir tâ, ka tâ tiek uzskatîta par pozitîvu kârtîbu?

Cilvçki, kuri nevar izpildît vispârpieòemtos nolîgumus un pareizi darboties sabiedrîbâ, tiek saukti par cilvçkiem ar personîbas traucçjumiem. Zinâtnieki ir identificçjuði daudzus personîbas traucçjumu veidus, lai gan tiem ir kopîgas iezîmes. Tas nâk no fakta, ka cilvçki ar invaliditâti bûs:

dziïi iesakòojuðies un saglabâjuðies uzvedîbas modeïi, kuru pagrieziens ir praktiski neiespçjami bezjçdzîgi uz vietu, kurâ konkrçtâ persona atradîsies,neliela elastîba, reaìçjot uz plaðâm sabiedrîbas un jûsu situâcijâm,ârkârtçja vai liela disproporcija attiecîbâ uz vispârpieòemtajâm attiecîgâs kultûras normâm, \ tsubjektîvi saistîti ar îpaðumu vai grûtîbas sasniegt dzîves mçríus.

Kâ redzat, visi pagriezieni cilvçka apziòâ beidzas brîdî, kad persona apstâjas, kad bûtne domâ un veido savus uzskatus un pubertâtes laikâ. Tâpçc personîbas traucçjumi ir gandrîz neiespçjami parâdîties agrînâ bçrnîbâ. & Nbsp; Ne visas grupas atðíirîbas norâda uz radîtiem vai jau radîtiem personîbas traucçjumiem. Galu galâ tie, kas nav ârstçti, var ne tikai tikt galâ ar adaptâcijas trûkumu sabiedrîbâ, bet arî nopietnâm sekâm, jo nav nekas neparasts, ka sievietes, kurâm palikuðas personîbas traucçjumi, izdara nezinâmus noziegumus vai atòem viòu bûtîbu.