Sava izplatitaja zimols

Vçl viens uzòçmums aizstâvçja manu sapni raþoðanas laikâ. Katru dienu atnâkot uz stuff, lai iegûtu daudz nepatikðanas, pârdodot interesantâkâs programmas, bet pat ne "paldies?

Viòð iepazîstinâja ar ðo izmaiòu. Es sâku sâkt savu vârdu. Es varçtu atïauties veikt pçdçjos soïus, jo es saòçmu subsîdiju par izmaiòâm. Kad viss izrâdîjâs gandrîz pabeigts, izrâdîjâs, ka izredzes bûtu daudz lielâkas nekâ viòð domâja. Kâpçc ...? Jo viss maksâ vairâk nekâ es domâju. Ðâda riska pârvaldîbai nevajadzçtu bût atbildîgai, bet man ðíiet, ka man vajadzçs darbiniekus.Kâzu laikâ mans kolçìis man sniedza lielisku padomu. Viòð man parâdîja, ka cdn optima lejupielâdes sistçmu var iegût no vietnes. Pirmkârt, es domâju, kas tad notika. Un kopð es esmu atklâjis - es nepârtraucu pârsteigt. Ðis ir projekts, kas palîdzçja man vadît savu uzòçmumu. Nav brînums, ka tâ ir plaði izmantota programma, jo tâ ir vienkârði unikâla. Ðî programma ir izstrâdâta pçdçjâ sistçmâ, kas aizòem tik daudz problçmu no vadîtâja. Tas tiek òemts vçrâ, jo ne tikai ziòoðana un prakse, kas tomçr ir nepiecieðama tik daudz, bet arî var tikt izmantota grâmatvedîbas uzskaitei vai pârdoðanai internetâ. Kad paskatîjos ðîs sistçmas versiju, es atklâju ârkârtas lietu. Tas ir ïoti elastîgs. Viòi vçlas arî uzòçmumi, nodokïu konsultanti un grâmatvedîbas biroji. Tas viss nav tik nopietni lietojams. Katram klientam tas ir nepiecieðams. Tâ vietâ tas rada rîku, ko mçs izmantojam katru dienu. Ðai ierîcei ir jâdzîvo vienkârði draudzîgi. Mans uzòçmums aug âtrâk un âtrâk, man bija vajadzîga programma, kas man atvieglos.Un izrâdîjâs, ka tas bija hit. Tâ kâ ðî programma ir pielâgota darbîbâm internetâ. Viòð piemçro tos uzòçmumus, kuri tikko ir sâkuði darboties un pârdot. Tâtad, protams, es atklâju to, ko es meklçju. Programmas lejupielâde no perspektîvas parâdîtu papildu priekðrocîbas. Tâ kâ cdn optima lejupielâdes sistçmu var iegût no tîmekïa vietnes, es ieteikðu to ikvienam, kurð vçlas bez vilcinâðanâs sâkt savu zîmolu.