Saistitas sabiedribas timekia vietne

Grûtniecîba, laimîga piegâde un turpmâka bçrna audzinâðana ir katra cilvçka izdevîgâkie mirkïi. Nâkamâs mâtes gaida dienu, kad dzirdçs augïa sirdsdarbîbu. Viòiem ir zîme, ka bçrna attîstîba ir pareizâ stilâ un labâ veidâ apzinâs, ka viòi ir mûsu nâkotnes mîïotâ pçcnâcçja sirds. Dârgâs nâkotnes mâtes, neuztraucieties, ja pirmâ ultraskaòas laikâ ârsts nedzirdçja jûsu bçrna sirdsdarbîbu. Augïa attîstîbas sâkumposmâ izmaiòas ir ïoti vienkârðas, praktiski nakti, un pirmais sirdsdarbîba ir papildus, lai to dzirdçtu jau grûtniecîbas 21. dienâ.

Sâkumâ bçrna sirds nav lîdzîga mums zinâmam orgânam. Augïa attîstîbas sâkumposmâ ir tikai tâda veida caurule, kas sûknç asinis. Tomçr ap 14. grûtniecîbas nedçïu bçrna sirds bûs pietiekami spçcîga (kopumâ 6 mm, ka bûs svarîgi tos redzçt ultraskaòâ. Diemþçl parasti bûs pârâk mazs, lai atzîtu tâs patieso attîstîbu. Lai pareizi novçrtçtu bçrna sirds attîstîbu, ieteicams gaidît lîdz 20 grûtniecîbas nedçïâm, kad nedzimuðâ bçrna sirds sasniedz 20 mm lielumu.

Runâjot par sirdsdarbîbu, tas bûs iespçjams jau ap 11. grûtniecîbas nedçïu, bet tikai ar specializçtu aprîkojumu, kas spçj apstrâdât asins plûsmu uz skaòu. Tomçr pareiza sirdsdarbîba, izmantojot stetoskopu, ir iespçjama tikai pçc 18 grûtniecîbas nedçïas ðíçrsoðanas. Ir vçrts gaidît pçdçjo elementu - jûs neaizmirsîsiet mûsu nâkotnes bçrna sirdsdarbîbas pirmo elementu.

Grûtniecîbas laikâ augïa asinis nesasniedza bçrna plauðas. Tajâ laikâ bija zîme par bçrna apòemðanos, ka ne tikai brîvas elpoðanas stunda bûtu jâkoncentrç uz pareizu orgânu attîstîbu. Jâ, bçrna sirds tiks attîstîta tikai piegâdes brîdî. No ðî posma jebkurâ brîdî bûs papildus jâpievçrð uzmanîba augïa sirdsdarbîbas klausîðanai. Viss, kas Jums jâdara, ir viegli uzlikt auss pret bçrna krûtîm.