Reklamas apicrbu rathotajs

Jaunajâ sestdienâ parâdîjâs jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri plânoja pârbaudît, kâdi dizaineri pabeidza pieaugoðo sezonu. Starp auditoriju mçs varçtu pat identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi izstrâdâta izrâde tika radîta jaunâkajâ elementâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçtu apbrînot modeïus, kas prezentç brîniðíîgas vasaras rokâm gatavotas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi ekonomiskus un smalkus audumus ar augstu krâsu, tostarp kokvilnas, linu un zîda. Mûsu reportieriem tika uzzîmçts visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas ir pilnîbâ sagatavoti tamborçjumâ. Blakus tiem arî tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar izgriezumiem un izðûtu bikini. Smagiem drçbju dizaineriem, kas domâtas sievietçm, cita starpâ ir pîtas cepures ar bagâtîgiem apvidiem, rotâtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes bija izstâde par skaistu kâzu kleitu, kas sagatavota galvenokârt ðim cîòam. Kleita tika dota personai, kurai vajadzçja palikt anonîma. Turklât tika izsolîti daudzi nozîmîgâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi no ðîs izsoles tiks pârskaitîti uz ìimenes mâjâm. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un dârgas kampaòas. Tâs îpaðnieki ir atkârtoti piedâvâjuði savus produktus izsolçs, un, kad viòi, piemçram, pârdod savu rûpnîcu.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija notiks maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ tiks lemts par kolekcijâm, kas nav stacionâras intereses.Mûsu apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Tai ir maz rûpnîcu jebkurâ pasaulç. Ðajâ darbâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku, paðreizçjâ un daudzi no labâkajiem ðuvçju, drçbnieku un dizaineru. Katru reizi un pçc tam ðis uzòçmums plâno kolekcijas saskaòâ ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir pârsteidzoði veiksmîgas, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas no rîta vçlas aiziet garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ paðâ dienâ.Ðî cilvçka sekas daudzus gadus ir ïoti populâri gan patçrçtâjiem, gan arî ârvalstîs un laikâ. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par ïoti gandarîjumu, ka viòa saòçma un ko viòi dod, ka teksti ir visaugstâkâ cena.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjais apìçrbs Ðèecinâ