Rciinu sagatavodanas programma enova

Rçíinu izrakstîðanas programma ïauj jums izsniegt cita veida norçíinu dokumentus âtrâ, zemâ un pielâgotâ skolâ. Komarijas ERP Optima rçíinu modulis ir lieliski pieejams lietoðanai. Ar to jûs varat izsniegt dokumentus jebkurâ valûtâ.

Ðis pieteikums pastâv ikvienâ sinhronizâcijâ ar jaunajiem Comarch sistçmas elementiem. Zinâmie tiek atjauninâti visâ teritorijâ, kas ir vienkârðs grâmatvedîbas pakalpojums. No ziòkârîbas par funkcionalitâti (pârdoðanas un pirkðanas iespçjas, tieðsaistes dokumentu apmaiòa ðis lîmeòa elements ir visinteresantâkais jautâjums uz ðî modeïa rakstiem.Papildu rîks, kas ir îpaðais pârdoðanas logs, ïauj jums iesniegt visu informâciju un materiâlus, kas saistîti ar konkrçto klientu. Tas ir daudz funkcionâls risinâjums grâmatveþiem. Turklât ðis izkârtojums ir drukâðanas funkcija. Tas viss mums dod prieku, ka pasûtîjums atvieglo uzòçmuma vai uzòçmuma darbîbu un padara darbu patîkamâku.Comarch ERP Optima rçíinu programma ir ideâli piemçrota maziem un maziem uzòçmumiem, kur grâmatvedîbas nodaïa nav jauka un darbinieki ir aizsargâti ar aizsardzîbu un atbalstu. Tâ ir rçíinu moduïa loma kâ noliktavu sûtîðanai un rçíinu izrakstîðanai, kas atvieglo cilvçku darbu un ierobeþo iespçju kïûdîties. Programma ïauj âtri izdot rçíinus ar tûlîtçju korekciju, kâ arî iespieðanas iespçju.Comarch ERP Optima rçíinu izrakstîðanas programmatûra ïauj: izsniegt pârdoðanas un pirkuma rçíinus, fiskalizçt fiziskâm sievietçm, apkalpot visu biznesu zlotî un ârvalstu valûtâs, izdodot laboðanas dokumentus (korekcijas: daudzums, dati, vçrtîbas cena, PVN likme, atlaide uc , pirkðanu un pârdoðanu, izvçloties standarta maksâjuma veidus (pârskaitîjumu, kompensâciju, skaidru naudu, kâ arî tos, ko norâdîjis programmatûras lietotâjs, un pakalpojumu un darbuzòçmçju reìistru.