Radioaktivo vielu izmantodana rupnieciba

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu degoðu un sprâdzienbîstamu vielu. Gâzes un ðíidruma parametri daudzos gadîjumos ir labi saprotami un dokumentçti. Lîdz ar to apdraudçjumu identificçðana, kas rodas no viòu klâtbûtnes darba gaitâ, ir salîdzinoði populâra. Situâcija kïûst daudz bîstamâka, ja veiksmîgi pârvietojas, uzglabâ vai pârstrâdâ brîvos materiâlus. Veiksmîgu spçku dçï ðíietami nekaitîgas vielas, piemçram, milti, koks, cukurs, kakao, alumînijs vai dokuments, kas ir putekïu loma, ir bîstami sprâdzienbîstami draudi.

Rûpnieciskâs centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas tiek izmantotas, lai noòemtu nosçduðos putekïus no parketa grîdâm, plakanâm virsmâm un aprîkojuma un zâlçm. Tâpçc viòð atceras higiçnas punktu darba jomâ, kâ arî tâdu paðu darba òçmçju un organizâciju un ierîèu aizsardzîbu pret putekïu destruktîvo iedarbîbu paðreizçjâ sekundâro sprâdzienu riska dçï. Katram uzòçmumam, kas veic rûpnieciskâs iekârtas, ir jâveic instalâcija saskaòâ ar direktîvâ ietvertajiem pamatstandartiem & nbsp; atex uzstâdîðana.

Svarîgs uzdevums, kas ir centrâlais putekïsûcçjs:- veselîbas aizsardzîba un to sievieðu esamîba, kas dzîvo dzîvoklî no putekïu negatîvâs ietekmes.- maðînu un rîku aizsardzîba pret bojâjumiem putekïu iejaukðanâs rezultâtâ, \ t- çku un cilvçku aizsardzîba, kas veic darbîbas, lai novçrstu nekontrolçtu putekðòu izvirdumu.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaGadîjumâ, ja putekïsûcçju procesâ notiek uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdu maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Ðî parâdîba, iespçjams, novedîs pie putekïu noòemðanas ierîces un visas ierîces iznîcinâðanas. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni ir iekïauti ierîèu grupâ ar lielu eksplozijas risku.

Centrâlâ putekïsûcçja un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, dzçriens ar nozîmîgâku centrâlâs putekïsûcçjiekârtas nozîmi ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, likvidçjot no darbîbas jomas tâ saucamo atlikuðie putekïi. Ðis risinâjums, no vienas puses, maksimâli palielina ierîces âtrumu un ugunsgrçku, no otras puses, tas ïauj samazinât izmaksas, kas saistîtas ar procesa uzstâdîðanas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Tâdçï jâatzîmç, ka degoðu un sprâdzienbîstamu putekïu gadîjumâ centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai jâatbilst stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.