Psiholoiiskas slimibas aspergera sindroms

Psihisku simptomu ârstçðanâ daþos gadîjumos nepietiek ar atbilstoðu farmakoloìisku lîdzekïu ievadîðanu. Speciâlists, kuram mçs vçlamies pievçrst uzmanîbu situâcijai, kas ir tipiska mums ir psiholoìiska, ir psihoterapeits. Daþreiz jums ir nepiecieðama terapija, kas nav saistîta ar lîdzekïiem un pacienta papildu atbalsta beigâs, atgrieþoties pie îpaðâm sociâlâm normâm un uzmanîbas pievçrðoties garîgajâm iezîmçm, kas varçja parâdîties ceïâ, kas ilga vairâkus gadus vai tikai mçneðus pçc slimîbas pastâvçðanas, un iemeslu novçrðanu, slimîba radâs.

Profesija, kas ir lîdzîga psihologam un psihiatramPsihoterapeits ir profesija, kas ir lîdzîga psihologam un psihiatram. Tomçr psihologs galvenokârt nodarbojas ar garîgo pârmaiòu diagnostiku un jurisprudenci. Psihiatrs ir ârsts, kurð vçlas ieviest nepiecieðamos medikamentus, kas dziedç slimîbas slimîbas un, ja nepiecieðams, piespiedu hospitalizâciju. Psihoterapeita loma faktiski apstâjas tikai, lai dzirdçtu pacientu. Tad palîdziet viòam atrast ceïojumus, lai izbaudîtu dzîves nodaïas. Psihoterapijai nav jâsaòem tikai psihologi. To var veikt arî ârsti vai medmâsas. Viens no iemesliem ir speciâlâs apmâcîbas îstenoðana, ko viòð plâno plânot, lai iemâcîtos atpazît garîgo traucçjumu bûtîbu un sâkotnçjâs vçrtîbas, un kad ir ïoti laba ârstçðana.

Denta SealDenta Seal - Labākā zobu pasta zobu tīrīšanai un to atjaunošanai ar sniega baltu spīdumu!

Psihoterapijas lomaJâatceras, ka psihoterapijas persona nav veselîgu cilvçku kalpoðana, lai iegûtu apmierinâtîbu ar sevi. Diemþçl tas ir gan biznesa beigu piezîme, neòemot vçrâ to, ka ir jâparâda veids, kâ risinât nogurumu un vilðanos nepârtrauktu panâkumu gadîjumâ. Tieði tâpçc psihosociâlie palîglîdzekïi spçlç. Psihoterapeita grâmatu izmanto tikai slimi cilvçki, kuri bieþi vien tiek ârstçti pçc konsultçðanâs ar psihologu vai psihiatru, ja ârsts konstatç, ka tas ir nepiecieðams ceïojums, lai panâktu pilnîgu vai pat labu ârstçðanas efektu.