Psiholoiija uzocmcjdarbiba

Iepazîstiet savu prâtu, iepazîstiet savas emocijas, bûsiet pienâcîgâks cilvçks ... Tâtad ir saukïi, ko psihologi kalpo. Kâ neapðaubâmi? Vai psihologa pakalpojumi ir nepiecieðami un kâdâs situâcijâs?

Vârdam psihologs un psihiatrs Polijâ vienmçr ir slikta nozîme, un tâ apvienojas ar pâtâm un garîgiem defektiem, kurus mçs nezinâm vienâ galâ, mçs vienkârði baidâmies. Eiropas rietumos vai Amerikas galos - ASV un Kanâdâ, psihologu darbs tiek pçtîts ïoti labi. Daudzi cilvçki, ne tikai slavenîbas, izmanto savu uzmanîbu un zinâðanas.

Mums visiem ir sadalîðanâs brîþi. Bieþi vien ðâdas valstis izraisa daþâdas ar dzîvîbas formâm saistîtâs pieredzes - neveiksmîga mîlestîba, prakses punkti, saskarsme ar citâm sievietçm, ìimenes problçmas vai tuvinieku nâve vai traumatiskas pieredzes vai atkarîbas ... Ðie viss notikumi iespieþ savu zîmi uz mûsu apziòas. Cilvçku grupai ir jâpalîdz viòiem paðiem, nogrieþoties no sliktas mîlestîbas un atmiòas, un sievieðu skaits vienkârði nevar tikt galâ. Tad, ja tas nenonâk pie traìçdijas - paðnâvîbas vai labas garîgâs slimîbas vai atkarîbas - noderîgs ir psihologa vai psihiatra padoms. Daþreiz pietiek ar vienu sanâksmi, un daþreiz ir nepiecieðama pastâvîga terapija, kas palîdzçs organizçt traucçto iekðçjo pasauli. Tikðanâs ar psihologu ir jâapstiprina kâ dabisks ârsta apmeklçjums - tikai tâs pilnîbâ nâk ar prâta un dvçseles ârstu. Ðâdas tikðanâs ir saruna par sevi, par to, kas mûs sagrauj, zinot mûsu darbîbu motîvus un lîdzekïus, ar kuriem spçlçt ar apsçstîbâm, ir izârstçt dziedinâðanu un atbrîvoties no sliktâm domâm.

Katrâ pilsçtâ atradîsim psiholoìisku palîdzîbu, terapeitisko palîdzîbu, un ir vçrts to izmantot. Krakovas psihologs reaìçs uz visaptveroðiem pçtîjumiem un palîdzçs jums tikt galâ ar faktiem, kas var pârvçrst jûsu parasto dzîvi murgâ.