Psiholoiija un definicija

Daudzas galvas neatðíir psihologu no psihoterapeita. Persona, kas ir psihologs, ir veids, kas pabeidzis maìistra studijas: psiholoìija. Psihoterapeits apzinâs, ka pçc vienas no medicînas vai humanitârajâm fakultâtçm pabeigðanas viòð ir pabeidzis èetru gadu psihoterapeitisko skolu un iegâdâjies sertifikâtu psiholoìiskâ vidç, kas radîja patronâþu noteiktai grupai.

Sieviete ar ðâdu dokumentu var izveidot savu psihoterapeitisko biroju (bet tagad tâ nav privâta psihiatrijas iestâde, un sieviete ar maìistra grâdu psiholoìijâ vairs nevar to darît.No otras puses, psihiatrs ir medicînas speciâlists, viòð ir beidzis medicînas skolu. Ir paðreizçjais speciâlists, kas parasti atrodas slimnîcâ neiropsihiatriskajâ nodaïâ. Psihiatrs ir iesaistîts iekðçjo slimîbu diagnosticçðanâ un farmakoloìiskajâ darbîbâ, kâ arî ar neiroloìisko fonu.Atcerieties, ka psihoterapeits ir nevienlîdzîgs. Ir vairâkas svarîgas psihoterapijas skolas un psihoterapeits, kas vienkârðas karjeras sâkumâ izvçlas, kuru skolu viòð vçlas mâcîties. Tas ir dzîva uzvedîbas metode, kas ietver cilvçku iekïûðanu pareizajâ stilâ, lai to uzòemtu. Tad jûs varat redzçt, kâ dzîvot un pierâdît analîtisko psihoterapiju, kas ïauj dziedinât cilvçku, izmantojot sarunu, apsprieþot tâs lietoðanas tçmas.Kâpçc jums ir nepiecieðams universitâtes grâds, lai varçtu pieteikties psihoterapijai, pçc tam jûs varat kïût par psihoterapeitu? Katrs psiholoìiskais asociâcija prasa maz, un ir daudz ko darît ar to, ka terapeits vçlas atbilstoðu intelektuâlâs darbîbas lîmeni. Cilvçks, kurð nav veiksmîgi pçtîts, parasti nevar bût terapeits. Lai bûtu terapeits, viòam vienkârði vajadzçtu bût labam izlûkoðanas lîmenim.Kâdu darbu jûs izvçlaties, mâcoties psiholoìiju?Cilvçkiem, kuri plâno kïût par psihoterapeitiem, ir jâizvçlas klîniskâ specialitâte, jo ðodien tâ ir viegli redzama psihoterapeitisko zinâtòu kandidâtiem.