Programmatura 154a19

Sâkumâ, pirms lçmuma pieòemðanas par jebkuras programmatûras vai uzòçmuma iegâdi, jums vajadzçtu lejupielâdçt demo versiju un iepazît tâs ceïus un funkcijas. Projektam nebûs pârâk grûti izmantot, konfigurçt un instalçt potenciâlajiem pircçjiem.

Tam bûs nepiecieðama papildu, reizçm dârga, ievieðana korporâcijâ. Jo îpaði, ka tirgû ir pieejamas sistçmas ar atðíirîgu un viegli pieejamu saskarni.Uzglabâðanas programmai nav jâbût pietiekami dârgai, bet tai jâbût PVN rçíinam, ko platformâ iegâdâjas uzòçmums, kas atrodas platformâ. Pârâk lçta cena un neliels informâcijas apjoms par viòu internetâ var teikt, ka viòð arî nav pierâdîts. Jâatceras arî, ka katrs programmatûras atjauninâjums ir papildus samaksâts un laikietilpîgs. Bieþi vien viòu paðu iemesls ir lietotâjam bîstams. Ja vien uzòçmums nav nopircis abonçðanas licenci (piemçram, mçnesî, tad atjauninâjumi ir bezmaksas.Labas noliktavas idejas bûtu sistemâtiski jâatjaunina, izmantojot raþotâju. Pateicoties tam, viòð var veiksmîgi ietekmçt jaunâkos rîkus un darbîbas metodes. Turklât tas tiek piemçrots notiekoðajâm juridiskajâm izmaiòâm Polijâ (piemçram, jauni likumi. Atjauninâjumi ir programmatûras papildu izmaksas, veiksmîgi iegâdâjoties visu programmu. Daþâs sistçmâs tâs apvienojas automâtiskajâ reþîmâ.Svarîga lieta, izvçloties noliktavu programmu uzòçmumam vai uzòçmumam, ir uzturçðana. Pateicoties moderniem tâlvadîbas instrumentiem, kas atrodas uz galda (piemçram, TeamViewer, klienti var izdarît stingru un pârredzamu risinâjumu, lai veiktu tieðsaistes tikðanos ar tehniskâ atbalsta apjomu. Konsultants ir jâatgrieþ ar paroli un klienta numuru. Pateicoties ðim risinâjumam, ir svarîgi, lai nekavçjoties tiktu noskaidrotas visas ðaubas par programmatûras darbîbu un saòemt pilnîgu palîdzîbu pçdçjâ jomâ.