Programma apavu veikalam

PC Market Insoft, tâ îpaði neaizsargâta programma, arî jaunâkajam veikalam, kad un par lielveikalu - un mçs visi esam parâdâ moduïu struktûrai. Galvenais modulis ir pat iesâcçja tirgotâja kabatas ietekmç. Vienîbas attîstîbas vçrtîbâ to var turpinât ar citiem elementiem. PC Market ir vienmçrîga programma, pateicoties kuram Polijas lietotâji ïoti vçlas. Jaunâkâ Pc Market 7 iespçja ir programmatûra, kas paredzçta lielâm mazumtirdzniecîbas íçdçm.

Ko jûs saòemsiet, izmantojot PC Market?Kâdâ laikâ jûs zinât, cik daudz jûsu veikala nopelna. Programma nevainojami, tâpçc es aprçíinâðu. Pârbaudiet, kuri vienumi ir jûsu klienti, visticamâk, pçrk vai pçrk vispâr. Programma jums pateiks, kurð pakalpojumu sniedzçjs sniedz jums viszemâkâs cenas. Tomçr jums bûs aktuâls ar norçíiniem: kas un cik daudz naudas jums ir jâmaksâ. Programma jebkurâ laikâ aprakstîs, kâda daïa naudas jums ir naudas atvilktnç. Ievadot piegâdes dokumentus, varat ietaupît daudz laika. Viss, kas jums jâdara, ir & nbsp; jûsu pakalpojuma sniedzçjs nosûtîs tos jums, izmantojot & nbsp; internetu. Veikt inventarizâciju âtrâk, îpaði, ja jûs saòemsiet informâciju no kolekcionâriem. Jûs varat çrti izdrukât uzlîmes uz plauktiem. Jûs varat izveidot veikala mazumtirdzniecîbas etiíeti. Piegâdes laikâ programma tos izdrukâs citiem produktiem. Pateicoties svîtrkodu printeru atïaujai, vairâku simtu materiâlu maríçðana ir tikai daþas sekundes.

Mazumtirdzniecîbas veikalu programmatûras tirgû darbojas vairâki uzòçmumi. Vispopulârâkâs programmas ir: PC-Market, Merkury, Sklep 2000. Dzçriens no labâkajiem ir PC-Market programma.

Tas tiek veikts, lai pârvaldîtu veikalu, lielveikalu, vairumtirgotâju vai veikalu íçdi. Ðobrîd tajâ ir vairâk nekâ trîs tûkstoði veikalu. Vienkârða un saprotama lietoðana, bezsamaòas ârstçðana ïauj jums pârvaldît preèu sortimentu un patçrçtâju sarakstu. Bagâtîgi aprîkots analîzes un ziòoðanas modulis ir pelnîjis atðíirîgu uzmanîbu.

Ðî projekta izvçli noteica vairâki faktori. Pirmkârt, tas ir tîrs, atbalsta daudzu veidu tirdzniecîbas un noliktavu dokumentus un darbojas nevainojami ar lielâko daïu tirgû pieejamo fiskâlo ierîèu, kâ arî jebkura veida aprîkojumu, kas ir svarîgi, lai noteiktu mazumtirdzniecîbas vietâs: maríçðanas svarus, cenu skenerus, datu savâcçjus vai printerus.