Plancta zeme tiedsaistc pl

https://h-ocream.eu/lv/

Iespçjams, ka atmosfçra vai gâzes planðete, kas ieskauj plançtu Zeme, tiek pieðíirta sprâdzienbîstamâm vai sprâgstvielâm. Nesprâgstoðu vielu apstrâdâ situâcijâ, kad tajâ nav sprâgstvielu, kas nodroðina visu standarta produktu ievieðanu.

No otras puses, tie ir sprâdzienbîstami, kad tie organizç gâzes vai putekïu struktûras elementus, kas var bût sprâdzienbîstami. Uzskata, ka sprâdzienbîstama vide ir vairâk sprâdzienbîstama zona.Sprâdzienbîstamîbas zonu noteikðana tiek nodota, pamatojoties uz klasifikâciju, pamatojoties uz varbûtîbu un sprâdzienbîstamas vides laiku. Mçs varam runât par uzliesmojoðâm gâzçm, miglâm un uzliesmojoðiem pâriem, vai par uzliesmojoðiem ðíidrumiem.

Gâzu, miglu un uzliesmojoðu ðíidro tvaiku pâïi ir sadalîti trîs zonâs:- 0 zona - parâdâs fakts, ka tâ ir telpa, kurâ jûs ilgu laiku aizraujiet sprâdzienbîstamu vidi, kurâ ir uzliesmojoðas vielas gâzu, miglas un tvaiku veidâ,- 1. zona, kurâ ðîs ugunsnedroðâs bâzes ir, bet daþkârt, pareizas darbîbas laikâ,- 2. zona - kurâ sprâdzienbîstama vide nenotiek normâlas darbîbas laikâ un kâ tâ ir - tâ ir vçrsta uz îsu laiku.

Turpretim uzliesmojoði ðíidrumi atðíir tâdas jomas kâ:- 20. zona - kurâ uzliesmojoðu putekïu mâkoòa veidâ pastâvîgi sprâdzienbîstama vide ilgstoði tiek iekârta,- 21. zona - kurâ normâlas ekspluatâcijas laikâ daþkârt var rasties uzliesmojoðu putekïu mâkonis;- 22. zona - kurâ uzliesmojoðu putekïu mâkonis normâlas darbîbas laikâ nepaliek un ja tas notiek - tas paliek tikai îsu laiku.

Sprâdzienbîstamo zonu raðanâs gadîjumâ îpaða uzmanîba jâpievçrð uzticîbas un darba higiçnas standartiem.