Pasaules ekonomisko attistibu

Uzòçmçjiem, kas vçlas veikt pârdoðanu tuvâkajâ reìionâ, ir pienâkums to redzçt, tas ir, viòiem ir jâbût kases aparâtam. Attiecîbâ uz novatoriskiem nosaukumiem summa, no kuras parâdâs pienâkums reìistrçt pârdoðanu, izmantojot fiskâlo kases aparâtu vai finanðu printeri, ðobrîd ir PLN 20 000. Tuvajâ tirgû ir pieejami divi pârdoðanas ierakstu ierîèu veidi.

Mçs ietveram skaitîtâjus un fiskâlos printerus. Nozîmîgi skatoties, tie var izskatîties gandrîz identiski. Tie atðíiras galvenokârt no tâ, ka novitus bono kases iegâde ir lçtâks uzòçmums, jo tas nepieprasa pieslçgumu datoram. Fiskâlais printeris, kas izmanto îpaðu programmatûru, darbojas ar datoru, tas vçlas bût savienots ar to, piemçram, izmantojot USB savienotâju. Saòçmçjs no fiskâlâ printera nesniedz neko no kases èeka un, protams, tas ir pirkuma apliecinâjums. Printeru gadîjumâ tiek sadalîta tikai pârdoðanas arhivçðanas metode. Otrâ rullîða vietâ printeriem ir speciâlas atmiòas kartes, kas ir iebûvçti datu vâkðanai. Apvienojot fiskâlo printeri ar datoru, varat izmantot vairâkas noderîgas funkcijas, piemçram, pârdoðanas uzraudzîbu, pârskatu sagatavoðanu, pârskatu sagatavoðanu, piemçram, produktus ar zemu rotâciju, vai ievçrojami pârdot. Ir iespçjams kontrolçt atseviðíus kasierus iepriekð, lai novçrtçtu to efektivitâti vai godîgumu un noteiktîbu.Katrai fiskâlâ printera kvîtai jâbût norâdîtâm iestâdçm, NIP, kvîts numuram, izstrâdâjumu sarakstam ar PVN cenu, pârdoðanas vçrtîbai, datumam, & nbsp; kases numurs un kasieres unikâlais numurs.Paðreizçjos mçneðos, protams, kvîtis attiecas uz katru no mûsu saòemðanas loterijâm. Ja vien visi pârdoðanas ieòçmumi nebûs no pârdevçjiem, tagad visi, kas veicina uzvaru un sapòoðanos, rûpîgi vâc un izvelk savus ieòçmumus. Sociâlâ rîcîba noteikti bûs paredzçtais auglis, bet tas, iespçjams, ïaus mums saglabât saòemðanas saòemðanu.