Partikas rupniecibas uzocmumu eiiotajs

RepaHeelRepaHeel - Labâkâ palîdzîba nelîdzenâm, krekinga, sausâm un cietajâm kâjâm!

Sprâdziendroðas sistçmas ir sprâdziendroða sistçma, kas nodarbojas ar seðâm pamatdarbîbâm. Tomçr, tâ kâ katrs rûpnieciskais uzòçmums ir jâapsver atseviðíi, nepiecieðamo darbîbu galîgais apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz sprâdzienbîstamîbas revîziju. Svarîgi, ka sistçma, iespçjams, tiks izmantota paðâm ierîcçm, iekârtu fragmentiem, kâ arî visai milzîgâm raþoðanas iekârtâm.

Standarta droðîbas sistçma ietver:

Briesmu identificçðana un novçrtçðana.Izstrâdâjot sprâdziena varbûtîbas riska novçrtçjumu un jaunu ieguldîjumu panâkumus, gan radîðanas laikâ.Sprâdzienbîstamo zonu noteikðana citu investîciju panâkumos, cik augsts, arî projektçðanas lîmenî.Dokumenta izstrâde, kas aizsargâs pret sprâdzienu.Profilakse vai sprâdziena riska samazinâðanaPârbaudît citu procesu ierîèu un disku esoðâs izvçles praksi reâlâs sprâdzienbîstamîbas zonâs.Sprâdzienbîstamas atmosfçras aizdegðanâs avotu samazinâðana, izmantojot elektrotehniskos risinâjumus sprâdziendroðâ sagatavoðanâ slçdþi, apgaismes íermeòi, kasetes un paneïi, kas atbild par kontroli, komutâcijas iekârtâm, droðîbas slçdþiem.Sprâdzienbîstamas vides samazinâðana, uzstâdot putekïu savâkðanas sistçmas, centrâlo putekïsûcçju un ventilâciju.Sprâdziena ietekmes ierobeþoðana lîdz droðam lîmenimSprâdziendroðîbas sistçmas uzstâdîðana.Sprâdzienbîstamîbas sistçmas uzstâdîðana.Sprâdziena atsaistîðanas sistçmas uzstâdîðana.

Sprâdzienbîstamas droðîbas sistçmas ievieðanas apjoms ir atkarîgs no rûpnîcas rûpçm. Savâ galamçría projektâ eksperti veic ATEX direktîvas darbîbas jomâ esoðo iekârtu, iekârtu un halles sprâdzienbîstamîbas revîziju. Rezultâtâ tiek sagatavots pârskats, kurâ nepârprotami tiek identificçti pârbaudâmo telpu kritiskie punkti. Paðreizçjais ziòojums ir iemesls, lai noteiktu tâs sistçmas darbîbas jomu, kurâ tas tiks îstenots konkrçtâ raþoðanas veikalâ.