Nomas ipadnieku psihologa darbs

Psihologa profesija pirms vairâkiem gadiem bija saistîta ar garîgâm slimîbâm. Jaunie cilvçki, kas izmantoja psihologa palîdzîbu un skaïi ieteica to individuâlâ vidç, tika pakïauti nepatîkamiem komentâriem un pat stigmatizâcijai. Kâzu laikâ ðâda uztvere lçnâm notiek vçsturç. Izglîtoti, mûsdienîgi cilvçki, kuri novçrtç personîgâs attîstîbas vçrtîbu, arvien bieþâk apmeklç psihiatru birojus, kas nav krîzes situâcijâs.

Jo patiesîbâ, kas ir psihologs?

Objektâ ir ðî loma, kas ir veikusi humânistiskus pçtîjumus par cilvçka uzvedîbu, tâs iekðçjâs pasaules struktûrâm un sociâlajiem kontaktiem. Ðâda persona var veikt zinâtniskus pçtîjumus, veikt konsultâcijas vai korporâcijâs jomâs, kurâs spçlç cilvçkresursus vai reklâmas. Pabeidzot papildu virzienu un apgûstot terapijas veikðanai nepiecieðamâs prasmes un pieredzi, psihologs kïûst par klînisko psihologu-psihoterapeitu.Ðîs profesijas izvçles iemesls bieþi ir liels empâtijas un interese par jauniem cilvçkiem. Parasti persona, kas lemj par pçdçjo posmu, uzòem lielu vçlmi palîdzçt otram.Diemþçl tas ir pats acîmredzams darbs. Daþi cilvçki meklç psihologa atbalstu un tuvumu. Viòiem ir vajadzîgs darbinieks, lai dalîtos ar visiem, kas slçpjas no pârçjâs pasaules, vai viòi vçlas pârliecinâties par savu izvçli dzîvç. Tomçr viòi ierodas ðeit, un apziòa ar ïoti sareþìîtâm problçmâm, ar visu emociju bagâþu, bieþi vien vilðanos vai skumjas, daþreiz izkrauj savu kaislîbu vai vilðanos. Psihologs, kuru atbalsta zinâtne un pieredze, katru dienu izmanto savu roku un pacietîgi pieòem visu mîlestîbu un mîlestîbu, mazâs dilemmas, dilemmas un veselîgus noslçpumus. Tad viòð palîdz viòiem tikt galâ ar viòiem, un tas pats pievçrð uzmanîbu tam, ko mçs nepamanâm un pçc tam apmâcâm, ko darît ar mûsdienu pasaules sajûtu plûdiem un grûtîbâm. Bûtu svarîgi apzinâties, ka psihologs ir viens no mûsu paziĦojumiem, kam viss var tikt izteikts un negatîvi novçrtçts. Rokasgrâmata gara lîkumiem. Savâ birojâ mçs iegûstam izpratni un droðîbas sajûtu, kas nâk no tâ, ka to svçtî kâds, kam var pateikt visu. Mçs ar palîdzîbu palîdzam izelpot, mierîgâk, arî tâlu prom. Bieþi vien ar smaidu uz cilvçkiem.