Noliktavas statuss eng

Mrp sistçma, ko sauc par Materiâlu prasîbu plânoðanu, dod jums iespçju plânot materiâlâs vajadzîbas. To var izdarît, pamatojoties uz informâciju par produktu struktûru, kâ arî uz konkrçto platformu par esoðajiem noliktavu krâjumiem, kustîbâ esoðo pasûtîjumu statusu vai uz raþoðanas plâna pamata.

Pateicoties ðai metodei, jûs varat viegli un efektîvi kontrolçt gan veidu, kad, gan standarta un raþoðanas laikus. Tajâ paðâ laikâ tâ nodroðina spçju efektîvi kontrolçt krâjumus un to pareizu papildinâðanu. Mrp sistçma ïaus jums novçrst laikietilpîgus aprçíinus. Pirmkârt, mpp sistçma iet uz cilvçku noteikðanu pasûtîjumu lielumam. Turklât tas dod jums iespçju noteikt piegâdes datumus. Tajâ paðâ laikâ tas ïauj noteikt partijas raþoðanas apjomus. Tas ïauj pasûtît pareizo brîdi, lai sâktu darbu. Tas dod iespçju noteikt krâjumu lielumu.Runâjot par Materiâlu prasîbu plânoðanas sistçmas izmantoðanu, var secinât, ka tas rada materiâlu krâjumu likviditâti. Tas arî ïauj saîsinât pasûtîjuma izpildes laiku. Samazina pasûtîjumu skaitu, kas netiek izpildîti materiâlu vai detaïu trûkuma dçï. Turklât viòð iegâdâs, lai samazinâtu to darbinieku skaitu, kuriem ir nepiecieðams veikt materiâlu piegâdi.Apspriestâ metode var viegli saukt par procesu kopumu, kura galvenais uzdevums ir galvenokârt noteikt izejvielu, komponentu vai produktu pieprasîjumu. Ðî sistçma ïaus ievçrojami samazinât finansiâlos izdevumus, kas bûtu nepiecieðami raþoðanas organizâcijai.Materiâlu prasîbu plânoðanas galvenie mçríi ir ierobeþot krâjumus, precîzi noteikt piegâdes laikus un precîzi noteikt raþoðanas izmaksas. Turklât sistçma ir paredzçta, lai efektîvâk izmantotu uzòçmuma rîcîbâ esoðo infrastruktûru - raþoðanas jaudas vai noliktavas.