Musdienu timekia vietou klasifikacija

Laiki, kad mçs veicam - 21. gadsimtâ - ir metoþu attîstîbas vecums tâdâ mçrogâ, pçc kura mûsu senèi nevarçja pat sapòot. Neskatoties uz reâlo pasauli, pasauli, kas mûs ieskauj, mçs atceramies vairâk virtuâlo pasauli - un, lai gan tâ joprojâm nav lîdzîga tai, ko mçs varam iegût no zinâtniskâs fantastikas darbiem un filmâm, ðî pasaule ir izaugusi tuvâkajâ pasaulç, poïu sabiedrîbâ un tagad visi to lieto.

Interneta laiks

Paðlaik internets ir vadoðais lîdzeklis, kas lçnâm, kaut arî nenovçrðami nospieþ televîziju no pjedestâla. Turklât starp jaunieðiem, tiem, kuri tiek uzskatîti par mûsdienîgiem, internets jau sen ir chased televîziju. Tâtad, ko tas apliecina? Darbâ tas ir pierâdîjums tam, ka jums ir jâieskaita internetâ. To saprot lielâs korporâcijas un uzòçmumi, kas sagatavo savu izskatu sociâlajâ vidç un ap internetu. Tieði par to uzzina cilvçki, kas atvçra savu biznesu, kas darbojas tikai internetâ - mçs runâjam par tieðsaistes tirdzniecîbas pierâdîjumiem.

Vçl viena lapa? Lieliska ideja!

Ja mçs vçlamies, lai mçs varçtu izkïût un gût panâkumus, ja mçs vçlamies, lai mûsu uzskats par uzòçmçjdarbîbu tiktu atzîts un laimçts & nbsp; klienti - jûs nevarat iet bez interneta.Tîmekïa vietòu mitinâðana ir process, kas vçlas daudz zinâtnes un zinâðanu - tîmekïa vietòu veidotâjs prasa, lai pastâvçtu publisks personâls un savienotu prâtu ar estçtisko izjûtu un zinâðanâm lîdz sabiedrîbas un tâs vçlmju punktam. Izklausâs sareþìîti? Pareizi tâpçc, ka ðis mehânisms ir sareþìîts, bet nepiecieðams, lai apmierinâtu, ja mçs nopietni atceramies plaði pazîstama uzòçmuma nâkotni un izaugsmi.