Musdienigi tehnoloiiskie risinajumi loiistika

Sâkot mâjas celtniecîbu, ir vçrts apsvçrt iespçju uzstâdît modernu putekïu sûcçju. Centrâlie putekïu sûcçji ir plâns, kas aizstâj tradicionâlos putekïusûcçjus. Sastâv ar centrâlo uzòçmumu, kas ir vissvarîgâkâ iekârtas daïa. Centrâlajâ uzòçmumâ tiek izòemts dzinçjs un putekïu tvertne. Ðî persona rada spiedienu.

Ðî plânu grupa noteikti ir izveidota telpâ, kurâ tiek izmantota noteikta ârçjâ siena, jo gaiss tiks veikts ârpus tâ. Ðâdas daïas apstrâde nav auksta un prasîga. Centrâlâ putekïsûcçji ir arî iesûkðanas slots un sûkðanas caurules tiek paslçptas sienâm çkas, proti, grîdas, griestiem. Caurules ir gatavas ar kârbâm, kurâm tiek parâdîti piesûcekòu ligzdas. Putekïsûcçjs piegâdâ sûkðanas kontaktligzdas. Ðâdas ligzdas ir jâizòem visâ mâjâ. Putekïoðana tiek veikta ar ðïûteni, kuras vçrtîba ir lîdz 3 kg. tâ vidçjais garums ir 10 metri un tiek novietots konkrçtâ kontaktligzdâ. Centrâlie putekïu sûcçji ir dârgâki nekâ vecie, taèu tiem ir daudz priekðrocîbu. Pirmkârt, tie ir veselîgâki vîrieðiem, jo netîrs gaiss tiek izmests. Neuzskaòojiet putekïsûcçja troksni, jo tas labi darbojas no putekïu sûcçju telpâm. To parasti sagatavo garâþâs, saimniecîbas çkâs, pagrabos vai bçniòos. Jaunâkajiem uzòçmumiem ir trokðòu lîmenis 68 decibeliem. Turklât gaisâ nav putekïu vai sliktas smakas. Kas saka, ka tas ir vieglas alerìijas slimniekiem, jo tas neietilpst ziedputekðòu augsnç. Vakuuma pakaïçjâ ðïûtene ir gandrîz divreiz vieglâka par tipisku putekïu sûcçju. Centrâlie putekïsûcçji ir ïoti labi, jo sûkðana joprojâm ir patîkama un pat tad, ja viss trauks nav vâjinâts. Ðâds konteiners, kurâ tiek uzcelti atkritumi, iztukðo vidçji 4-5 reizes gadâ. Spçle ar centrâlo putekïu sûcçju ir ïoti droða un piemçrota. Ðâdas putekïsûcinâðanas metodes ir lieliska priekðrocîba telpu tîrîðanâ.