Modes skates spcle

Sestdien tika sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja milzîgu skatîtâju skaitu, kuri izvçlçjâs redzçt, ko dizaineri darîja saziòas sezonâ. No auditorijas mçs varam pamanît arî daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja mazâkajâ detaïâ, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To funkcija balstîjâs uz pilnîgi godîgiem un smalkiem audumiem ar tumðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkâs baþas par gaisîgajiem, krâsainiem maxi svârkiem plaðâ gatavâ tamborçjumâ. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbiem dizaineri ierosinâja meitençm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem brimiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas tika veikta galvenokârt ðai ceremonijai. Kleita tika pârdota personai, kuru domâju, ka tâ bija anonîma. Turklât tika pârdotas vçl daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas saòemti no paðreizçjiem pârdoðanas darîjumiem, tiks atstâti tuvâkajâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas funkcionâlas un bagâtas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir izsolîjuði vietçjâs preces, un pçc izsoles priekðmeta pat apmeklçjuma kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks nogâdâta noliktavâs jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju izveidot datoru tirdzniecîbu, kurâ bûtu vçlamas daþâdas kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Labi pazîstamais apìçrbu zîmols ir viens no visnozîmîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Daþâs pasaules valstîs ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, lielâkâ daïa no visiem daudziem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Kâdu sezonu ðî zîmola kolekcijas apvieno ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas sniedz patiesi dziïu atpazîstamîbu, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie ir gatavi nelielâs rindâs agri no rîta. Ðîs kolekcijas izzûd tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti jau daudzus gadus rûpçjas par patçrçtâjiem, arî pasaulç, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòð ir saòçmis, un kas apgalvo, ka materiâli ir augstâkâs klases.

http://lv.healthymode.eu/formexplode-strauja-muskulu-masas-palielinasanas/

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas íirurìiskie apìçrbi