Modes skates apraksts

Vecajâ sestdienâ tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri bija ieinteresçti pârbaudît, ko dizaineri ir atvçruði pârvietoðanâs sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Rafinçtais displejs darbojâs zemâkajâ problçmâ un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu lomas izmantoja tikai vienkârðus un smalkus audumus ar milzîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaisîgâkâs, krâsainas maxi svârki ar tamborçtâm ceturtdaïâm. Starp tiem bija patîkami meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, tostarp pîtas cepures ar interesantiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaista kâzu kleita, kas tika sagatavota galvenokârt ðai situâcijai. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât vairumâ apìçrbu no jaunâkâs kolekcijas tika izsolîti. Ieòçmumi no jaunâs pârdoðanas tiks pieðíirti tuvçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un veselîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti nodevuði savus produktus pârdoðanai, un tad pârdoðanas punkts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies mâjâs maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums vçlas atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas, izòemot stacionâros veikalos.Jûsu modes zîmols pastâv ar izturîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Viòam ir vairâkas rûpnîcas katrâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, galvenokârt daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru laiku ðis vârds sniedz kolekcijas, palîdzot svarîgiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik stipri atzîtas, ka pirms veikala uzsâkðanas, tâs ir gatavas rîta rindâs agri no rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes rezultâti daudzus gadus ir ieguvuði lielu atzinîbu lietotâju vidû gan ârvalstîs, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, nav pareizi pieminçt daudzo gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi un kas apliecina, ka preces ir augstâkâs klases.

Skatiet savu veikalu: Lemon vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs