Modes dovu putns 2017

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri darîja apvienoðanâs sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi plânotais ðovs pastâvçja visstingrâkajâ elementâ, un pilnîba tika sagatavota bez jebkâdiem ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To raþoðanâ tiek izmantoti pilnîgi normâli un smalki audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtâm vçrtîbâm. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâ apìçrba dizainera dizaineriem dâmâm, cita starpâ austi cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs izsmalcinâtâ kâzu kleita, kas sagatavota îpaði pçdçjam gadîjumam. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. No ðîs izsoles nopelnîtie ienâkumi tiks noteikti kâ ìimenes mâjas. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdas efektîvas un atbilstoðas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt pârraidîjuði savus materiâlus izsolçs, un tad darîjuma priekðmets bija pat viòu paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu vainîgas nekâ stacionâros veikalos.Vietçjais modes zîmols eksistç vienatnç ar visnozîmîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienâs, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Ikreiz un pçc tam uzòçmums izmanto kolekcijas saskaòâ ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir ïoti liels panâkums, ka atkal pirms veikala palaiðanas tâs agri no rîta gatavojas ilgi. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti daudzu gadu garumâ ir iesaistîti patçrçtâju vidû gan mâjâs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòð saòçmis, un ko viòi saka, ka produkti ir vislabâkâs kvalitâtes.

BioretinBioretin - Atjaunojoša maska ​​visiem ādas tipiem!

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs Varðava