Miniaturizacijas angiu vardnica

Tûlît pçc pirmâ datora izgudrojuma tika meklçts labs pieteikums. Pieaugot elektronikai un miniaturizâcijai, novatoriskas tehnoloìijas ir sâkuðas iekïût un atbalstît citas dzîves sfçras. Komplektçjoðâs maðînas radîtâji negaidîja, kâ viòu izgudrojums risinâs reâlo popularitâti. Un tas, ka praktiski visi ir savâ kabatâ, ierîce, kas daudzas reizes ir pârspîlçta ar prototipa iespçjâm, neapðaubâmi izraisîtu sirdslçkmi.

Ling Fluent

Paðlaik ir iespçjams iedomâties jebkuru uzòçmumu, kas neizmanto informâcijas tehnoloìijas. Sâkot no maziem, viena cilvçka uzòçmumiem, lieliem uzòçmumiem - visur ir vairâk vai mazâk attîstîtas sistçmas. Datorzinâtnes atbalstîtâs jomas, cita starpâ, ietver komunikâciju, procesu vadîbu, projektçðanu un uzskaiti.

Rçíinu piesûtîðanai, ieòçmumu un zaudçjumu lîdzsvaroðanai nav jâbût garlaicîgai amatu skaitîðanai un veidlapas kaudzes aizpildîðanai. Lielâko daïu grâmatvedîbas darbîbu atbalsta laba programmatûra. Mazos uzòçmumos tas, iespçjams, ir tikai parasta izklâjlapa, bet çrtâk ir izmantot îpaðu sistçmu. Lielisks piemçrs ir simfoniskâ programmatûra, kas savâs spçjâs spçj nodroðinât bagâtîgu moduïu bâzi, kas atbalsta uzòçmuma darbîbu, turklât pçdçjais grâmatvedîbas papildinâjums.

Labs metoþu izmantoðanas piemçrs ir automobiïu rûpnîcas, kurâs viesa loma jau ir maza un samazinâs, lai uzraudzîtu sistçmas.

Ar pârçjo, jums nav jâdodas uz rûpnîcu, lai redzçtu mûsdienu pasaules automatizâcijas pakâpi. Turklât tiek raþotas tâ saucamâs viedâs mâjas, jo tâm paðâm ir jânodroðina pienâcîgs apgaismojums, iekðtelpu temperatûra un pat papildinât pârtikas preces ledusskapî.

Ðâda izteiksmîga tehnoloìiju paplaðinâðanâs, visticamâk, bûs slikta, bet jums ir jâbût jebkurâ laikâ, kad jûs varat vilkt kontaktdakðu.