Mikroskopa intel play draiveri

Katrs jaunietis, kas beidzis pamatskolu, saprot, kâ norâda mikroskops. Daudz jautrîbas aplûkoja preparâtus, kas bija gudrâki saskaòâ ar ðo gudro ierîci. Liela daïa krâsu un ziòkârîbas, lai redzçtu, piemçram, balto asins ðûnu dabu, padarîja visu nodarbîbu interesantâku ar mikroskopu.

Tomçr profesionâïi nebûs apmierinâti tikai tad, ja attçls bûs lielâks. Viòiem ir vajadzîgs labs spçcîgs palielinâjums, pietiekami daudz spuldzes, lai izgaismotu preparâtu, un daudzi jauni elementi, ko nepamatota persona var izvçlçties nepareizi. Piemçram, zinâtnieks bûs vairâk ieinteresçts elektronu mikroskopâ, pateicoties pçdçjam, ka viòð var dot attçlu lîdz pat vairâkiem miljoniem reiþu. Un mâjas nolûkos mçs to nepçrkam, jo tas aizòem daudz mâjokïu, un tas parasti ir tas pats dârgs aprîkojums. Ðeit ar papildu samaksu mçs ierîkojam aprîkojumu, kas balstîts uz pareizi sakârtotiem objektîviem, t.i., optisko mikroskopu. Tas kalpo arî lielam kosmosa ietaupîjumam, un tas ir îpaði populârs cenu ziòâ. Papildus ðiem diviem veidiem ir daudz profesionâlâka aprîkojuma. Mçs varam izmantot akustiskos mikroskopus, izmantojot akustiskos viïòus, hologrâfiskus, kas iegûst daudz lielu jaudas dziïumu un augstas izðíirtspçjas trîsdimensiju attçlus. Un, kad mçs atgrieþamies mâjâs, mums nav nepiecieðamas ðâdas iestâdes. Kâpçc? Vai jûs izmantojat kombainu privâtâ dârzâ pie mâjas? Dârgâkie mikroskopi nav parastais lietotâjs pasaulç. Ievçrojams daudzums ðâdu mçbeïu ir nevajadzîgi iegâdâts mâjâs, piemçram, lai bçrns kâdu laiku jautri pavadîtu. Un pçc daþiem mçneðiem tas tiek ievietots skapî vai pagrabâ, kur tas ðíçrso putekïus. Tâpçc, izvçloties mums optimâlo mikroskopu, mums jâdomâ par to, ko mçs meklçjam, lai mçs nebûtu noþçlu par izlietoto naudu.