Metinadanas stipribas aprciins

Precîza kravu izmçra un prâta noteikðana ir norâdîta iekârtu tehniskâ stâvokïa novçrtçðanai, materiâlu izvçlei, bojâjumu cçloòu paziòojumam vai izmaiòu un aprûpes darbam.

Hear Clear Pro 2

Pârvietojoties ar iepriekðminçto, mçs izmantojam skaitliskâs metodes, lai precîzi noteiktu slodzes lîmeni paðreizçjâ galîgo elementu metodç (FEM.Galîgo elementu metode var attiekties arî uz statiskiem un efektîviem elementiem. Dinamiskajos notikumos galvenâ loma ir, piemçram, slodzes izmaiòu âtrumam, berzei un mediju plûsmâm. Tiek izmantoti mucu aprçíini un defektu cçloòu noteikðana.Tipiskas analîzes saistîbâ ar aprçíiniem attiecas uz katru:- spriegumu un deformâciju stâvokïa pârbaude kritisko vietu noteikðanâ, \ t- valsts pielâgoðana struktûras intensitâtes samazinâðanas plânâ, \ t- kaitçjuma cçloòu pârbaude un to peïòa operâcijâm, \ t- lçjumu un plûsmu modelçðana.Turklât jûrniecîbas nozarç ir daudz un nopietns stâvoklis. Izstrâdâjot peldoðu vai iegremdçjamu konstrukciju, detalizçta FEM stâvokïa un turpmâko raksturlielumu analîze tiek pârtraukta ar estçtisko un finanðu risinâjumu atslçgu.Visekonomiskâk ir uzsâkt sâkotnçjâs analîzes projekta pirmajâ posmâ. Tas novçrsîs kïûdas turpmâkajâ projektçðanâ. Svarîgâkais faktors aprçíinos ir pârbaudît konstrukcijas tieðo stiprîbu. Gan kopumâ, gan centrâlajos mezglos. Lai aprçíinâtu noguruma spçku, joprojâm tiek izmantoti Mescal aprçíini.Jaunajos gados ir notikusi revolûcija mantu aprçíinos un pakâpeniski atkâpjas no materiâla lokalizâcijas nepieïaujamîbas. Sistçmâ ar pçdçjo jûs varat âtri prognozçt ârkârtçjas pieredzes un novçrst iespçjamas ûdens katastrofas. Turpinâs darbs pie standartu izstrâdes, lai samazinâtu sadursmes laikâ radîtos zaudçjumus. ES projektus "Harder" un "Goals" uzsâka milzîgs krâjumu aprçíinu pieaugums. Nekustamâ îpaðuma vçrtîba, kas iegûta no mantu aprçíiniem, kïûst arvien populârâka.