Maksliga apaugiodana in vitro

Vçlme uzsâkt ìimeni bieþi tiek pieòemta nevis ar lçmumu precçties, bet arî ar bçrnu aizrautîbu, tas ir, ìimenes paplaðinâðanu. Diemþçl daudzos gadîjumos tas ir grûti daþâdu iemeslu dçï, un ârstçðana ir jâuzsâk vai jâlemj par mâkslîgo apsçkloðanu.

Ir vairâki iemesli, kâdçï pâriem jâizvçlas in vitro metode. Protams, tad, piemçram, dzîvu tubulâru obstrukcija, problçmas ar ovulâcijas inducçðanu personâ vai diezgan zemi vîrieðu spermas parametri. Daþreiz, neraugoties uz daudziem pçtîjumiem, tiek pausts viedoklis, ka speciâlisti nav norâdîjuði uz neauglîbas cçloni un to paðu, lai îstenotu atbilstoðas ârstçðanas formas. Ja citi apaugïoðanas veidi neizdodas, pâriem jo îpaði ir paredzçts mâkslîgs pârklâjums, t.i., tie, kas beidzas ârpus sievieðu reproduktîvâs sistçmas. Tas sastâv no spermas un olu ðûnu apvienoðanas laboratorijas apstâkïos. Pçdçjâ risinâjuma modeïa vidû heteroseksuâlie pâri bieþi to izmanto, kas, neskatoties uz daudziem centieniem, nespçja radît savu apaugïoðanu. Ðî tehnoloìija joprojâm rada daudz strîdu, un daudziem pâriem, kas vçlas iegût pçcnâcçjus, ir jauks risinâjums.

Ir arî vçrts pieminçt, ka, pieòemot ðo veidlapu, jums ir vai nu jâizveido mûsu partnera vai donora spermas sçklas. Bieþi vien partnera veselîbas stâvoklis izvçlas galveno iespçju. Pirmais ârsta apmeklçjums ir atkarîgs no îpaðas medicîniskâs anketas, un abi partneri atbild uz viòas jautâjumiem. Ja ârstçðana tika veikta agrâk, jums jâiesniedz arî pilnîga medicîniskâ dokumentâcija. Ârsts parasti pârbauda sievieti ar ultraskaòu, kâ arî vada vairâkas jaunas pârbaudes. Tomçr cilvçkam ir jâaprçíina pârbaudîtâ sperma, turklât viòð pçrk nodoðanu savam speciâlistam, piemçram, urologam. Vçl viens apmeklçjums sniedz novçrtçjumu par iepriekðçjo pçtîjumu rezultâtiem un konkrçtas mçsloðanas metodes izvçli. Bieþi vien ir vajadzîgi citi nepiecieðamie testi, piemçram, viroloìiskie testi, kurus cilvçki kïûst par abiem partneriem. Tad beidzas sagatavoðanâs mçsloðanai, ti, sievietes hormonâlâ stimulâcija. Nâkamais solis ir iegût gan cilvçka spermu, gan sievietes oocîtus. Laboratorijâ speciâlisti apvieno ðûnas ar spermu. Rezultâtâ embriji izraisa piemçrota katetra lietoðanu sievietçm. Pçc daþâm divâm nedçïâm, lûdzu, atbildiet uz ðo jautâjumu.