Makslas galerijas funkcionala programma

Programmâ Enova ir daudz moduïu, kas var bût praktiski vienîbâ vai birojâ tâs eksistences spçka aspektos. Cilvçkresursu un algas modulis apstrâdâ personâla datu ierakstus, aprçíinot algas, nodokïus, sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas utt. Tas nodroðina visaptveroðu atbalstu darbinieku jautâjumiem. Tas ir precîzi atjauninâts atbilstoði ðodienas noteikumiem, kas darbojas Polijâ. To izceï ar acîmredzamu un funkcionâlu grafisko interfeisu, kas ir arî kopîgs ar MS Office paketi.

Formexplode

Nodokïu grâmatu modulis tomçr ir atbildîgs par zîmola apkalpoðanu dokumentâcijas, grâmatvedîbas uzskaites un svarîgu un iepriekðçju ziòojumu sagatavoðanâ. Viòa komentâru laikâ tiek veikti visi KPIR paziòojumi, norçíini un ieraksti. Tas nodroðina lielâku valûtu norçíinu reìistru, automâtiski aprçíinot valûtas kursa starpîbas.Inventâra grâmata ïauj saòçmçjiem reìistrçt ar pastâvîgâm metodçm saistîtus notikumus. Ðis modulis ir redzams un nemateriâlo aktîvu un aprîkojuma ierakstam. Ir iespçjams veikt îpaðu notikumu grafiku, kas saistîts ar pçdçjâm metodçm. Grâmatu ar elementu var sâkt jebkurâ pârskata gada periodâ.Rçíina modulis darbojas pârdoðanas dokumentu izsniegðanas procesâ un cenu sarakstu noteikðanâ un informâcijâ par uzòçmuma klientiem. Handel lietojumprogramma palîdz saviem klientiem izsniegt pirkuma un pârdoðanas dokumentus, glabât pasûtîjumu un veikalu operâcijas.Ir ïoti svarîga sastâvdaïa un CRM (klientu attiecîbu pârvaldîba. Viòð redz uzticîgus darbuzòçmçjus, bet arî palîdz îrçt un apkalpot. Tirdzniecîbas grâmatas lietojumprogramma paredzçta daþâdu veidu ziòojumu ievietoðanai, dokumentçðanai un veidoðanai. Ðis rîks ievçrojami uzlabo grâmatveþu ikdienas darbîbu.Pçdçjais Enova programmas modulis - Uzòçmçjdarbîbas delegâcijas uzskata, ka uzdevums ir atbalstît iekðçjo un citu delegâciju apkalpoðanu un norçíinus. Tas ievçrojami uzlabo uzòçmuma darbîbu pçdçjâ vietâ. Enova cenrâdis ir piemçrots visiem uzòçmumiem. Faktori, kas òemti vçrâ uzòçmuma lielumâ un moduïu izvçlç. Abas ir iespçjams iegâdâties trîs versijâs: sudrabs, labs un platîns.