Maisiou filtra putekiu savaccjs

Liels metâla skapis vai smieklîgi pievienoti maisiòi visiem lielajiem spaiòiem, tas bieþi ir putekïu savâcçja izskats, tas ieslçdzas skaïi, nepazîst skaòas. Bieþi vien viòi varçja atrast tâdus smieklîgus çdienus raþoðanas zâlçs, bet gandrîz nekas tiem nepievçrð uzmanîbu.

Ðâds rîks ir putekïu savâcçjs vai rûpniecisks putekïu savâcçjs, pateicoties kuram gaisâ augstâs raþoðanas zâlçs ir spilgti, un jebkurð tâ piemaisîjums, ko absorbç augstâ ierîce.Putekïu savâcçji ir daþâdi, piemçram, korpusa putekïu savâcçjs, kas darbinâms ar 1,5 kW jaudu, ar filtru, kas attîrîts ar saspiestu gaisu, gaisa plûsma ðâdâ putekïu savâcçjâ ir 1500m3 / h. Ðâdâ attîrîtâjâ vadîbas panelis pastâvîgi atrodas uz tâ, un tâ pusç ir klusinâtâjs, lai klusinâtu tâ darbîbu. Maisu putekïi ir zelts, lai mazgâtu gaisu no visiem putekïiem, maisiòu filtri parasti tiek attîrîti ar roku, pûðot ar gaisu vai mehâniski, kratot.Tâ kâ putekïu savâcçji ir izgatavoti tâ, lai gaisu, ko viòi darbina abos virzienos, ziemâ arî spçlç siltâ gaisa zâlç. & Nbsp; Rûpnieciskie putekïu savâcçji tiek izgatavoti ar atex standartiem, t. putekïu savâcçju, ievelkamu uzmavu vai visu veidu savienojumu raðanâs raþoðanas zâlçs, gaiss ir acîmredzams, filtrçti un darba apstâkïi ir kopîgi ar vispârçjâs arodveselîbas un droðîbas principiem.To izmanto kâ darbiniekus, kas veic veselîbas apdraudçjumusviòi uzskatîja, ka ðâdas raþoðanas sekas mûsu dzîvokïa turpmâkajos periodos, praktiski praktizçjot veselîbai kaitîgos apstâkïos, bija pamats un neviens nepârvietoja darbinieku. ”Ðodien darba devçjs cenðas jautât par darba apstâkïiem, bet jaunos gadîjumos darbinieki jau ir iepazinuðies ar tiesu un konkurç par savâm tiesîbâm.Tâs ir visu veidu ierîces, kas atvieglo dzîvi un padara droðus apstâkïus, veic to rûpnîcâs un dzîvokïos, kas to prasa, un raþotâji piedâvâ arvien atðíirîgâkas un patîkamâkas ierîces, jo putekïu savâcçji tagad ir aktîvâ struktûrâ arî kâ mazas ierîces, lietotas mazâk piesâròojuma.