Kulinarijas musu thurnals

Daudzâs rûpnieciskâs iekârtâs ir sprâdziena zonas (Ex. Sprâdzienbîstama vide ir atrodama gandrîz visur, îpaði rûpniecîbâ. Daudzi materiâli, kas ir noderîgi darba procesu veikðanai, ir viegli uzliesmojoði vai sprâdzienbîstami. Tieði íîmijas, naftas íîmijas vai pârtikas rûpniecîbâ, un kas notiek iekðâ, risks ir visskaistâkais.

Sprâdziena katastrofâlo seku dçï ir lietderîgi veikt atbilstoðus pasâkumus, lai to novçrstu. Viena no tâm ir sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., sprâdzienbîstamîbas sistçma. Pareizi nopirkta iestâde nopçrk par apspieðanu un pat sprâdziena izolâciju. Jaunâkâs un veselîgâkâs kvalitâtes mçrîðanas tehnoloìijas, visas rûpnieciskâ kârtîbâ, ir aizsargfunkcija. Tas bûtiski palîdz rûpnieciskâm iekârtâm pirms to iznîcinâðanas. Ðo stilu kalibrçðana ir tieði vienâ ierîcç (pârnçsâjamie kalibratori. Droðîbas sistçmu galvenais uzdevums ir samazinât sprâdziena laikâ radîto spiedienu uz diapazonu, kas nesabojâ iekârtu vai objektu (dekompresija. Tie ir lieliski piemçroti tâdu formu kâ silosu, tvertòu, drupinâtâju, þâvçtâju uc nodroðinâðanai. Normatîvâs prasîbas attiecîbâ uz kontroli, kas veikta sprâdzienbîstamîbas zonâs, ir ïoti lielas.Eiropas Savienîbas dalîbvalstîs atsauces standarts ir ATEX informâcija, kas lemj par droðîbas sistçmu aprîkojumu un ievieðanu. Tas atceï aizmirstâs bîstamâs zonas un òem vçrâ iespçjamos draudus (elektrisko un neelektrisko aizdegðanâs avotu, jo pçtîjumi liecina, ka elektriskie trauki ir aizdegðanâs avots tikai 50% gadîjumu. Lîgumâ tikai elektrisko apdraudçjumu iekïauðana direktîvâs bija neliela, lai iegûtu pietiekamu aizsardzîbas lîmeni. Iespçjams, ka pçc sprâdziena dzîvo tâdi faktori kâ karstâs virsmas.Sprâdziendroðu organismu iekðienç saskaòâ ar ATEX principu ir jâbût labi maríçtam, tâtad arî CE zîmei un Ex zîmei seðstûrî (aizsardzîba pret eksploziju.Lai gan trauki un aizsardzîbas metodes tiek pastâvîgi pilnveidotas, tas vienmçr vçlas daudz no cilvçka, viòa domçna un mâkslas - îpaði sareþìîtâs situâcijâs.