Klientu apkalpodanas parbaudes

Vivese Senso Duo Shampoo

Ja esat jebkuras noieta vai çdinâðanas uzòçmuma îpaðnieks, jûs zinât, ka pakalpojuma sniegðanas âtrums cilvçkam ir viens no svarîgâkajiem izaicinâjumiem, kas jums ir jâsasniedz. Tomçr jûs nekad neesat iedomâjies, ka liela ietekme uz ðo elementu ir ne tikai pasûtîjuma sagatavoðanas âtrums, bet vienlaikus arî rîkojuma ievieðana stilâ un norçíins fiskâlajâ summâ.

Ja jûsu telpas ir dekorçtas klasiskâ vai daþos progresîvos vai novecojuðos kases aparâtos, tad ðis aspekts ievçrojami paplaðina klientu apkalpoðanas laiku, kas precîzi atspoguïo tâ apmierinâtîbu, un tâs atgrieðanâs no jûsu sniegtajiem pakalpojumiem!Ir vairâk un vairâk çrtîbas kâzâm tirgû, un çdinâðanas nozare var lejupielâdçt vçl tehnoloìiski modernâkus risinâjumus, kas tieði pârvçrð sniegto pakalpojumu grupu! Un tieði ar misiju, kas nosaka plânu uzlabot gastronomijas pakalpojumus, mçs kalpojam. Mçs piedâvâjam dzçrienu no vismodernâkajiem viesmîïu un bârmeòu produktiem - Gastro Pos Demo programmas.Tâ izmantoðana ir ne tikai intuitîva, tâ joprojâm ir lîdzîga vecâ kases aparâta darbîbai, tâpçc darbinieki nesasniegs lielâkas slimîbas, pielâgojoties daþâdiem risinâjumiem! Turklât viss plâns darbojas pieskâriena kârtîbâ, nodroðinot pareizu un vissvarîgâk, daudz âtrâku pasûtîjuma izvçli. Arî viesmîïa identifikâcijai ir raksturîga ievçrojama tehnoloìiskâ attîstîba un lietoðanas çrtums, jo tas notiek, ievadot kodu, kas ir ideâls konkrçtai personai vai, vçl vienkârðâk, izmantojot îpaðu magnçtisko karti.Gastro Pos & nbsp; programma noteikti ir "Jâbût", ja tâ vçlas bût klât klientu apkalpoðanâ pçdçjâ pasaules lîmenî! Gastro Pos tiek izmantots un ievçrots daudzos slavenos gastronomijas uzòçmumos un dârgajos bâros! Nekautrçjieties domât par to ilgâk un domâju, ka jûsu vieta pieaugs vçl augstâkâ lîmenî!