Kases santehniiis

https://neoproduct.eu/lv/perle-bleue-visage-care-moisturise-efektivs-veids-ka-atbrivoties-no-grumbam-un-nodrosinat-adu-ar-vislabako-aprupi/

Kases aparâts, kas pazîstams kâ kases aparâts, tâpat kâ automaðîna, jâaprîko ar periodisku pârbaudi. Un ðajâ panâkumâ ðis pârskats ir jâpabeidz vçlâkais divus gadus pçc pçdçjâs pârskatîðanas vai fiskalizâcijas. & Nbsp; Kases aparâta pârskats, Krakovas cena svârstâs no PLN 100 lîdz PLN 200 ar piekïuvi.

Pienâkums pârskatît kases aparâtu izriet no attiecîgajiem tiesîbu aktiem. Finanðu kasieru pârskata divu gadu perioda juridiskais pamats ir § 7. 1 punkts 6 kopâ no 16.panta pirmâs daïas. Finanðu ministra 2008. gada 28. novembra nolikuma 1.pants kases aparâtu izmantoðanas nosacîjumu vçsturç. Saskaòâ ar likumu un tieði saskaòâ ar Kriminâlkodeksa 61. panta 3. punktu kases pârbauþu neveikðana vai savlaicîga izpilde tiek uzskatîta par nepareizu grâmatu glabâðanu un draudiem uzlikt naudas sodus par nodokïu pârkâpumiem. Tomçr lçtâka alternatîva katram divgadîgajam pârskatam ir izveidot katru gadu. Informçjot par kases aparâtu reìistrâciju, ir jâdomâ arî par atbilstoða laika noteikðanu, kas ir izveidots, pamatojoties uz Nodokïu kodeksu. Kopâ ar mâkslu. Ðâ likuma 12.panta 3.punkts, maijâ aprakstîtie termiòi ir doti tajâ paðâ dienâ iepriekðçjâ mçnesî, kas garantç datuma sâkuma datumu, un, ja pagâjuðajâ mçnesî nebija ðâda datuma - tajâ paðâ dienâ.

Pienâkums uzraudzît kases aparâta pârbaudes datumu balstâs uz to, ka vadîtâjs ir apspriests nodokïu kases aparâts. Îpaðniekam jâinformç servisa tehniíis par nepiecieðamîbu veikt ðâdu pârskatîðanu divu gadu laikâ pçc ðîs pârbaudes. Kases darbiniekam fiskâlâs kases turçtâja paziòojuma dienas 5 dienu laikâ jâveic kases aparâta obligâtâ tehniskâ pârbaude (kases aparâtu gadîjumâ - likuma 31. panta 4. punkts.

Kases aparâta tehniskâ stâvokïa apskatei vispirms jâpârbauda: visu pârbaudâmo plombu stâvoklis, mâjokïa stâvoklis, fiskâlo dokumentu lasâmîba, darba programma, darbîbas pareizîba, atmiòas stâvoklis un bateriju stâvoklis.Lai izvairîtos no nodokïu administrâcijas sodu piemçroðanas, nodokïu maksâtâjiem bûtu jâraugâs pçc kases aparâta pârbaudes datumiem.