Kases noteikumi

Cena katrâIkvienam patîk nopirkt lçtu. Pirmais darbs, uz kuru mçs pievçrðam uzmanîbu, ir kases aparâta cena. Un atðíirîbas ir diezgan lielas - no 1000 PLN lîdz pat 4000 PLN. Tomçr finanðu pasâkumâ tâ nav vçrtîga cena, bet kases aparâta pielâgoðana uzòçmuma vajadzîbâm.

Prakses veidsIr vissvarîgâkais kritçrijs. Saistîbâ ar to, cik daudz patçrçtâju izmantojat dienas kustîbâ, cik daudz jums ir izvçle un kâdâ formâ jûs vadât uzòçmumu, jums bûs nepiecieðama kases aparâts, kas pielâgots reâlajâm vajadzîbâm. Nebaidieties pateikt kases pârdevçjam par ðiem mirkïiem, jo pateicoties tagadnei, viòð varçs izvçlçties ierîci, kas veicinâs populârâkus panâkumus jûsu tirdzniecîbas uzòçmumâ.

Kâdus veidus mçs dalâmies nodokïu kasçs?

Vienvietîgi kases aparâtiÐâda veida kases aparâti parasti tiek izmantoti noliktavâs, lielveikalos, kioskos un lielâkâs servisa vienîbâs. Tâs ir zemâkas preèu bâzes nekâ pârnçsâjamas, tâpçc tâs tiek izmantotas visur, kur izvçle ir ïoti plaða vai bieþi mainâs. Parasti varat savienot citas ierîces ar atseviðíu valûtu, piemçram, elektronisko skalu vai datoru. Vienmçr ir jâzina, ka vienas fiskâlâs kases aparâtiem ir daþâda lieluma un tehniskie parametri attiecîbâ pret modeli un cenu. Pirms iegâdâties, ir vçrts pârbaudît, vai valûta bûs jûsu darba vçrtîba.

Sistçmas kases aparâtiTie ir dzçrieni no delikâtâkajiem un papildus ðî modeïa efektîvâkajiem instrumentiem. Sistçmas kases aparâti tika veidoti, pçtot pozîciju pârdoðanas secîbâ. Tos izmanto visa veida veikalos un lielveikalos ar lielu satiksmi. Sistçmas kases aparâtu var sajaukt ar datoru, kurâ ir ielâdçta pârdoðanas programmatûra. Ir svarîgi to papildinât ar otrâm ierîcçm, piemçram, svîtrkodu lasîtâju vai veikalu skalu. Protams, vienu istabu un pârnçsâjamos fiskâlos kases aparâtus var apvienot arî ar datoru, tomçr, sekmîgi izmantojot kases aparâtus, datu nosûtîðana tiek veikta reâlâ laikâ. Sistçmas kases aparâti ir ïoti dârgi ðîs þanra rîku grupas. Nav nepiecieðams ieguldît ðâdos naudas lîdzekïos, darbojoties mazos mazumtirdzniecîbas vai pakalpojumu tirgos. Tomçr lielâkos tirdzniecîbas uzòçmumos sistçmas kazino ir visizdevîgâkais risinâjums, un tie ir jâiegâdâjas.